Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TREBALL DE FI DE GRAU

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

La asignatura Trabajo fin de Grado es de carácter obligatorio y tiene como objeto asesorar al alumnado sobre el tema de trabajo bibliográfico relacionado con los contenidos, objetivos y competencias del Grado en Humanidades. El trabajo concreto a realizar variará de acuerdo con los contenidos específicos de cada una de las áreas de conocimiento en las que podrá inscribir su trabajo fin de grado, siendo tutelado y dirigido por un profesor de dicha área de conocimiento hasta la defensa oral pública del mismo.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en un idioma estranger.
 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE3 : Dominar una llengua estrangera o més d'una per a facilitar l'accés a la producció i la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb un èmfasi especial en la contemporaneïtat i en la diversitat cultural i la seua gestió.
 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Plantejar un projecte de treball.
 • Reunir la informació relacionada amb el tema del treball a partir de diverses fonts i sintetitzar-la críticament .
 • Organitzar de manera ordenada i coherent els objectius, la metodologia, l'anàlisi i les conclusions del treball.
 • Redactar amb correcció i precisió.
 • Exposar oralment de manera clara i ordenada els resultats del treball.
 • Debatre i defensar les idees i conclusions del treball.
 • Redactar un resum del treball en una de les llengües estrangeres utilitzades en el procés formatiu.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

Los indicados por los profesores responsables de cada área de conocimiento participante en la asignatura. Cada tutor establecerá esta información con el  alumno que se le asigne teniendo en cuenta el Trabajo de fin de Grado o temática específica que vaya a realizar. 

 

 

General

Code: 29099
Lecturer responsible:
PAYA LOPEZ, PEDRO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: FILOLOGIES INTEGRADES
  Area: FILOLOGIA FRANCESA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Area: LLENGUA ESPANYOLA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Area: LITERATURA ESPANYOLA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: FILOLOGIA ANGLESA
  Area: FILOLOGIA ANGLESA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: GEOGRAFIA HUMANA
  Area: GEOGRAFIA HUMANA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: FILOSOFIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: HISTÒRIA DE L'ART
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: ARQUEOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: FILOLOGIA GREGA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: FILOLOGIA LLATINA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: HISTÒRIA ANTIGA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: PREHISTÒRIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: FILOLOGIA CATALANA
  Area: FILOLOGIA CATALANA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
 • Dept: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Area: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Area: GEOGRAFIA FÍSICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MODERNA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02

Study programmes where this course is taught