Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TREBALL DE FI DE GRAU

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

 Los contenidos que fundamentarán esta asignatura estarán relacionados directamente con los del área de conocimiento y líneas de trabajo que ofrezcan las mismas. En cada área, los profesores establecerán los contenidos concretos, según el tema de trabajo elegido, con los alumnos que les sean asignados.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG6 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE3 : Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.
 • CE9 : Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals en altres idiomes, així com de comunicar-se oralment en idiomes estrangers usant la terminologia i tècniques usuals en les disciplines historiogràfiques.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Plantejar un projecte de treball.
 • Aconseguir, en diverses fonts, la informació relacionada amb el tema del treball i sintetitzar-la críticament.
 • Organitzar ordenadament i coherent els objectius, la metodologia, l'anàlisi i les conclusions del treball.
 • Redactar de manera correcta i precisa.
 • Exposar oralment, de manera clara i ordenada, els resultats del treball.
 • Debatre i defensar les idees i conclusions del treball.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

 

 

 

General

Code: 32099
Lecturer responsible:
LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,2
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: ARQUEOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: HISTÒRIA ANTIGA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: PREHISTÒRIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MODERNA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07

Study programmes where this course is taught