Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTIQUES EXTERNES

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

Las prácticas externas proporcionan a los/as estudiantes la oportunidad de acercarse al ámbito profesional con el fin de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en las distintas asignaturas del Grado.

Las tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el puesto al que se incorpore el/la estudiante en prácticas. En cualquier caso, las tareas estarán relacionadas con el ejercicio profesional de un graduado/a en Historia y se realizarán en empresas e instituciones vinculadas al estudio, divulgación, conservación y gestión del patrimonio histórico y cultural. 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG6 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE3 : Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.
 • CE9 : Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals en altres idiomes, així com de comunicar-se oralment en idiomes estrangers usant la terminologia i tècniques usuals en les disciplines historiogràfiques.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Aplicar en un entorn professional els coneixements i les habilitats adquirides en la formació acadèmica.
 • Treballar en equip.
 • Adaptar-se a entorns professionals diversos.
 • Desenvolupar creativament iniciatives relacionades amb l'ámbit professional en què es fan les pràctiques.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

 

 

General

Code: 32098
Lecturer responsible:
SALA SELLES, FELICIANA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,2
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: ARQUEOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: HISTÒRIA ANTIGA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: PREHISTÒRIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,2

Study programmes where this course is taught