Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  FONAMENTS MEDITERRANIS D'EUROPA: ROMA, CRISTIANISME I ISLAM

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

Esta  asignatura pertence  al itinerario El mundo europeo y mediterráneo  que plantea una visión de los procesos históricos en el marco europeo y la relación entre las dos orillas del Mediterráneo, sin olvidar otros ámbitos geográficos, con la idea de la transnacionalidad como referente. En este caso se trata de analizar los orígenes históricos de la cultura mediterránea, haciendo especial hincapié en sus fundamentos religiosos, para mostrar las bases culturales mediterráneas de las tres grandes religiones monoteistas en convivencia con el politeísmo pagano de raíz grecorromana.

PROFESOR/A RESPONSABLE: Jaime Molina Vidal;  PROFESORADO: J. MOlina Vidal y Juan Antonio Barrio Barrio.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Identificar i analitzar la història de la Mediterrània, des de l'antiguitat a l'edat mitjana, com un procés diacrònic, complex i dinàmic.
 • Caracteritzar les estructures socioeconòmiques i els sistemes culturals en el conjunt de societats homòlogues i coetànies d'Àsia, Àfrica i l'Atlàntic.
 • Situar els conceptes i les categories associades a la història de la Mediterrània en l'antiguitat i l'edat mitjana. Comparar aquests paràmetres amb altres societats.
 • Conèixer i distingir les estructures, les realitats i les bases materials i ideològiques que han influït en la formació moderna i contemporània dels països de la Mediterrània, atenent als processos culturals i religiosos desenvolupats durant aquestes èpoques.
 • Interpretar la diversitat social, cultural i religiosa de les societats mediterrànies antigues i medievals, com un procés originari i formatiu de les societats actuals.
 • Forjar un esperit crític que propicie la discussió de problemes socials, culturals i polítics.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

 

Objetivos específicos que el profesor añade:

 • Introducir a los estudiantes en la comprensión de la importancia de la cultura, las ideologías, las creencias y los valores en la evolución histórica de la Humanidad

 • Fomentar en los estudiantes la capacidad de analizar los fenómenos religiosos y culturales en relación con el resto de los procesos históricos

 

 

General

Code: 32071
Lecturer responsible:
MOLINA VIDAL, JAIME
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: HISTÒRIA ANTIGA
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3

Study programmes where this course is taught