Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  HISTÒRIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

La asignatura Historia y cultura contemporánea aborda el estudio de las manifestaciones literarias, artísticas, científicas y filosóficas más relevantes en la edad contemporánea, sobre todo del mundo occidental. Este estudio analiza transversalmente tales manifestaciones a través de los conceptos más relevantes de la modernidad y de la crisis de la idea de civilización y progreso.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Estudiar les manifestacions literàries, artístiques, científiques i filosòfiques més rellevants en l'edat contemporània.
 • Desenvolupar la sensibilitat cap a la història de la cultura.
 • Emprar els conceptes específics relatius a les diverses manifestacions intel·lectuals contemporànies.
 • Desenvolupar una capacitat d'anàlisi i crítica quant a la cultura contemporània.
 • Reconèixer teòricament i visual les diverses manifestacions culturals contemporànies.
 • Emetre judicis raonats quant a la cultura contemporània.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 • Estudiar de las manifestaciones literarias, artísticas, científicas y filosóficas más relevantes en la edad contemporánea.
 • Desarrollar la sensibilidad hacia la Historia de la cultura.
 • Manejar los conceptos específicos relativos a las distintas manifestaciones intelectuales contemporáneas.
 • Desarrollar una capacidad de análisis y crítica ante la cultura contemporánea.
 • Reconocer teórica y visualmente las diferentes manifestaciones culturales contemporáneas.
 • Emitir juicios razonando con respecto a la cultura contemporánea.

 

 

General

Code: 32064
Lecturer responsible:
SEVILLANO CALERO, FRANCISCO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught