Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ESGLÉSIA, ESTAT I SOCIETAT EN L'ESPANYA MODERNA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

Asignatura dedicada a la explicación y comprensión de los distintos aspectos que presenta el fenómeno religioso en la España moderna: económicos, organizativos, políticos, sociales, y culturales de España, desde la época de los Reyes Católicos hasta el fin del Antiguo Régimen (ss. XV-XIX). 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Identificar i explicar el protagonisme de l'Església, en la vessant econòmica, social i institucional, i de la cultura religiosa en l'Espanya moderna.
 • Distingir els elements essencials que contribuïren a definir les relacions entre l'Església i el poder polític al llarg de l'edat moderna.
 • Diferenciar i formular les diverses modalitats que adoptaren les manifestacions espirituals i culturals vinculades a la concepció cristiana del món.
 • Revisar críticament les concepcions i interpretacions sobre les claus explicatives fonamentals en les relacions entre l'Església, l'estat i la societat en el període modern.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

-Que los estudiantes conozcan las relaciones Iglesia-Estado en la Modernidad así como sus implicaciones sociales. Esta asignatura no se ofrece desde una perspectiva confesional, sino estrictamente histórico-crítica.

 

 

General

Code: 32063
Lecturer responsible:
MAS GALVAÑ, CAYETANO ENRIQUE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MODERNA
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught