Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  HISTÒRIA I GÈNERE

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

La asignatura Historia y Género contempla una aproximación a los elementos teóricos básicos de la historia de género y la historia de las mujeres, que puede contribuir a reformular visiones sesgadas del pasado. Además, estudia las relaciones entre mujers y hombres en la vida económica, social política y cultural, desde las sociedades preindustriales a la actualidad. También abarca la evolución de discursos y prácticas igualitarias, que contribuyeron a la evolución del feminismo como movimiento heterogéneo y plural.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Comprendre les aportacions teòriques dels estudis de dones i de gènere en l'aplicació que tenen a l'estudi de la realitat històrica.
 • Entendre la manera com el gènere actua en la construcció d'imatges, discursos, sistemes normatius, models institucionals i formes de subjectivitat.
 • Adquirir els mètodes, les tècniques i els instruments d'anàlisi per a poder examinar críticament les fonts històriques aplicant la perspectiva de gènere.
 • Identificar l'evolució de les relacions de gènere en àmbits econòmics, socials, polítics i culturals.
 • Fomentar entre l'alumnat perspectives crítiques per a promoure situacions socials d'igualtat entre homes i dones.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Comprender las aportaciones teóricas de los estudios de mujeres y de género en su aplicación al estudio de la realidad histórica.
Entender cómo el género actúa en la construcción de imágenes, discursos, sistemas normativos, modelos institucionales y formas de subjetividad.
Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos de análisis para poder examinar críticamente las fuentes históricas aplicando la perspectiva de género.
Identificar la evolución de las relaciones de género en ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales.
Fomentar entre el alumnado perspectivas críticas encaminadas a promover situaciones sociales de igualdad entre hombres y mujeres.

 

 

 

General

Code: 32060
Lecturer responsible:
MORENO SECO, MONICA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6

Study programmes where this course is taught