Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  RECURSOS I FORMES DE DIVULGACIÓ EN LA HISTÒRIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

La asignatura permitirá a los alumnos conocer los mecanismos de acceso a la información sobre Historia Antigua y Medieval, los recursos disponibles de carácter bibliográfico y digital, así como los métodos de divulgación de la Historia Antigua y Medieval en los distintos medios de comunicación de masas. Además, los alumnos podrán reflexionar sobre los distintos modos de percepción de la Historia en ámbitos ajenos al mundo científico y sobre las formas en que esta se proyecta al conjunto de la sociedad.   

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Comprendre les formes amb què historiadors, professionals de la història i altres agents socials han elaborat diversos models de divulgació històrica, des del context social, polític i cultural de la seua època.
 • Analitzar i utilitzar perspectives d'anàlisi dels diversos models de divulgació de la història. 
 • Aprendre a buscar, identificar, comparar i crear eines de treball en diferents suports útils per a l'historiador.
 • Saber interpretar la influència dels fenòmens i processos històrics, de la història en general, en els mitjans de comunicació actuals i les visions polítiques, socials i historiogràfiques que s'hi generen.
 • Construir una idea comuna sobre la necessitat que els historiadors divulguen la història.
 • Forjar un esperit crític que propicie la discussió de problemes socials, culturals i polítics.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

 

 

 

General

Code: 32051
Lecturer responsible:
POVEDA NAVARRO, ANTONIO MANUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: HISTÒRIA ANTIGA
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6

Study programmes where this course is taught