Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  HISTÒRIA DE LA CORONA D'ARAGÓ

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2012-13

Asignatura dedicada a la explicación y comprensión del desarrollo de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales durante los siglos medievales y modernos en la Corona de Aragón.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Identificar i comprendre els problemes i processos més rellevants de l'evolució històrica dels territoris de la Corona d'Aragó, des que es va constituir, després de la conquesta als musulmans, fins que es va disoldre en la monarquia borbònica com a conseqüència de l'aplicació dels decrets de Nova Planta.
 • Diferenciar i interrelacionar els principals processos econòmics, socials, polítics i culturals que van configurar la història de la Corona d'Aragó.
 • Distingir i explicar els trets, factors i esdeveniments més rellevants dels territoris que integraven la Corona d'Aragó.
 • Revisar críticament les concepcions i interpretacions sobre les claus explicatives fonamentals del període en qüestió.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2012-13


1. Identificar y comprender los problemas y procesos más relevantes de la evolución histórica de los territorios constitutivos de la Corona de Aragón, desde su constitución tras la conquista a los musulmanes hasta su disolución en la monarquía borbónica como consecuencia de la aplicación de los Decretos de Nueva Planta.
2. Diferenciar e interrelacionar los principales procesos económicos, sociales, políticos y culturales que configuraron la historia de la Corona de Aragón
3. Distinguir y explicar los rasgos, factores y acontecimientos más relevantes de los territorios que integraron la Corona de Aragón
4. Revisar de forma crítica las concepciones e interpretaciones sobre las claves explicativas fundamentales del período en cuestión.

 

 

 

General

Code: 32036
Lecturer responsible:
SOLER MILLA, JUAN LEONARDO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MODERNA
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3

Study programmes where this course is taught