Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  LA FORMACIÓ MEDIEVAL DELS REGNES IBÈRICS (SEGLES V-XV)

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2012-13

DATOS GENERALES DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: La formación medieval de los Reinos Ibéricos (Siglos V-XV) CURSO: 3º SEMESTRE: 1º CRÉDITOS ECTS: 6 DEPARTAMENTO Y ÁREAS: Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas historiográficas. ESTUDIOS EN LOS QUE SE IMPARTE: Grado en Historia CONTEXTO DE LA ASIGNATURA: Asignatura dedicada a la explicación y comprensión del desarrollo de los procesos políticos, económicos, socialesy culturales durante los siglos medievales en la Península Ibérica. PROFESOR/A RESPONSABLE: Juan Antonio Barrio Barrio PROFESORADO: Juan Antonio Barrio Barrio Miguel Ángel González Hernández

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Identificar i analitzar la història de la península Ibèrica durant els segles V-XV, com un procés diacrònic, complex i dinàmic.
 • Identificar les diverses formes d'estructuració del poder en les societats ibèriques.
 • Caracterizar les estructures socioeconòmiques en el conjunt de societats homòlogues coetànies mediterrànies (europees, africanes i asiàtiques).
 • Distingir les transformacions polítiques, socials, econòmiques i culturals, l'evolució de les institucions i la incidència en els canvis de les societats medievals de la península Ibèrica.
 • Situar les categories i els conceptes associats a la història de la península Ibèrica. Comparar aquests paràmetres amb altres societats.
 • Conèixer i distingir les estructures, les realitats i les bases materials que han influït en la formació moderna i contemporània dels estats ibèrics (Portugal i Espanya), amb atenció al procés de formació territorial, institucional i política sorgit en els segles XIII-XV.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2012-13

1.Conocer las fuentes históricas de la Edad Media en la península Ibérica y su interpretación histórica como fuentes de investigación.

 

 

General

Code: 32033
Lecturer responsible:
BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught