Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ELS ESTATS MODERNS FINS A LA PAU DE WESTFÀLIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2012-13

Assignatura concebuda perquè l'estudiant adquirisca coneixement dels processos demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals que es van donar en el món -amb especial atenció a l'espai europeu- en els dos segles transcorreguts des de mitjan segle XV a mitjan XVII.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Identificar i comprendre els problemes i processos més rellevants de l'evolució històrica dels estats moderns durant el segle XVI i la primera mitat del XVII.
 • Diferenciar i interrelacionar els principals processos econòmics, socials, polítics i culturals que van configurar la història europea i extraeuropea en l'alta edat moderna.
 • Distingir i explicar els trets, factors i esdeveniments més rellevants del període comprés entre la formació dels nous estats renaixentistes i la pau de Westfàlia.
 • Revisar críticament les concepcions i interpretacions de les claus explicatives fonamentals del període en qüestió.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2012-13

1. Conèixer les bases culturals de l'humanisme renaixentista per a comprendre la evolució del pensament humà en èpoques posteriors.
2. Detectar i avaluar la influència de la climatologia en l'esdevenir de les societats en època moderna, així com les similituds i diferències existents amb èpoques posteriors.

 

 

General

Code: 32030
Lecturer responsible:
IRLES VICENTE, M. CARMEN
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MODERNA
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught