Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ARXIUS I DOCUMENTS: ENTRE LA TRADICIÓ I LA RENOVACIÓ

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2011-12

La asignatura aborda los conceptos y categorías fundamentales relacionados con los archivos y los documentos, así como con las disciplinas que de ellos se ocupan. El conocimiento y estudio del documento resulta esencial en la Archivística, toda vez que es el objeto sobre el cual el archivero realiza sus tareas profesionales, y en torno suyo giran todas las funciones del archivo.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG6 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Identificar i comprendre la disciplina encarregada del món dels arxius i del principal objecte de treball d'aquests: els documents, en un procés diacrònic, complex, dinàmic i en contínua evolució.
 • Comprendre la importància dels arxius com a pilars de la nostra societat i la memòria passada, present i futura i com a salvaguarda dels drets, les responsabilitats i les obligacions ciutadanes.
 • Desenvolupar una consciència crítica quant a l'articulació de la societat civil, mitjançant la valoració dels arxius com a institucions que cal preservar i, en algunos casos, recuperar.
 • Emprar amb propietat els conceptes i la terminologia de les disciplines relacionades.
 • Adquirir coneixements bàsics sobre els mètodes i les tècniques de treball relacionats amb la gestió i organització dels documents en els arxius.
 • Capacitat d'usar els recursos i les tècniques informàtiques i d'Internet sobre continguts relacionats amb la disciplina.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

 • Aprehender los elementos y principios fundamentales de la disciplina archivística
 • Comprender la significación del concepto de archivo y de documento de archivo como elementos esenciales de la archivística
 • Entender la gestión de los documentos y la administración de archivos desde un punto de vista global
 • Conocer la normativa relativa al acceso, consulta y conservación de archivos y documentos
 • Tomar conciencia del valor de los derechos individuales y ciudadanos contenidos en los documentos, prueba de la responsabilidad y de la transparecia de las organizaciones, y de su valor para la conservación de la memoria y del patrimonio histórico de la humanidad.

 

 

 

General

Code: 32029
Lecturer responsible:
MATEO RIPOLL, VERONICA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught