Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CONSOLIDACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'EUROPA (SEGLES XI-XV)

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2011-12

La materia a estudiar en la presente asignatura se centra en la enseñanza-aprendizaje de los principales fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales que se dieron entre los siglos XI al XV en el ámbito de la Europa Occidental cristiana y el mundo circunmediterráneo. Destacan en estas coordenadas espacio-temporales la expansión que ofrece tanto el mundo rural como el urbano en el periodo conocido como Plena Edad Media (ss. XI-XIII), la crisis del siglo XIV, y las transformaciones de la Baja Edad Media (ss. XIV-XV). En el aspecto político podemos incidir en fenómenos como las cruzadas o la guerra de los cien años; mientras que el mundo cultural se caracteriza por la consolidación y crisis del escolasticismo y la búsqueda de nuevas corrientes culturales que anuncian la Modernidad. En cuanto a la formación de los Estados europeos se observa un proceso de consolidación y centralización tras el triunfo del mundo feudal. También debemos tener en cuenta la evolución del mundo musulmán en este periodo y la desintegración y caída definitiva del Imperio Bizantino.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Identificar i analitzar la història d'Europa en el període formatiu (segles XI-XV), com a procés diacrònic, complex i dinàmic.
 • Identificar les diverses formes d'estructuració del poder en les societats plenomedievals i baixmedievals.
 • Caracteritzar les estructures socioeconòmiques en el conjunt de societats europees i la relació amb les societats africanes i asiàtiques coetànies.
 • Distingir les transformacions polítiques, socials, econòmiques i culturals, l'evolució de les institucions i la incidència en els canvis de les societats plenomedievals i baixmedievals europees i mediterrànies, atenent a les relacions internacionals.
 • Situar les categories i els conceptes associats a la història d'Europa. Comparar aquests paràmetres amb altres societats com les preindustrials i capitalistes.
 • Conèixer i distingir les estructures, les realitats i les bases materials que han influït en la formació moderna i contemporània dels països ibèrics, europeus i mediterranis, atenent al procés de globalització sorgit en els segles XIV-XV.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

1. Situar los conceptos y categorías asociados a la Historia de Europa. Comparar estos parámetros con otras sociedades como las preindustriales y capitalistas.

2. Conocimiento y familiarización con las fuentes y recursos bibliográficos básicos en la historiografía medieval pasada y reciente.

 

 

General

Code: 32026
Lecturer responsible:
BENITEZ BOLORINOS, MANUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught