Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DE L'EDAT MITJANA A LA MODERNITAT

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2011-12

Amb aquesta assignatura es preten fer un recorregut general i sintètic pels esdeveniments i processos històrics més rellevants des del segle V fins a les acaballes del XVIII. Cal considerar-la com una introducció a la Història Medieval Universal i a la Història Moderna Universal.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.

 

GRAU EN HISTÒRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Identificar i comprendre els problemes i processos més rellevants de l'evolució històrica de l'etapa medieval i moderna.
 • Diferenciar i interrelacionar els principals processos econòmics, socials, polítics i culturals que van configurar la història medieval i moderna.
 • Distingir i explicar els trets, factors i esdeveniments més rellevants del període medieval i modern.
 • Revisar de manera crítica les concepcions sobre l'edat mitjana i la modernitat.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

Conocer los conceptos y categorías historiográficas fundamentales vinculados a las épocas medieval y moderna.
Conocer y asimilar los grandes procesos políticos, económicos, sociales y culturales que se desarrollaron durante las etapas medieval y moderna.
Familiarizarse con las fuentes bibliográficas básicas que definen y caracterizan a los periodos medieval y moderno.

 

 

General

Code: 32002
Lecturer responsible:
IRLES VICENTE, M. CARMEN
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MODERNA
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3

Study programmes where this course is taught