Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CORRUPCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG3 : Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques i jurídiques que tenen en l'àmbit de la criminologia.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució de problemes en l'àmbit de la criminologia.
 • CE3 : Capacitat de reunir, seleccionar i interpretar dades rellevants en procediments o investigacions criminològiques, per a emetre judicis de valor.
 • CE8 : Capacitat per a comprendre els diversos llenguatges professionals usats en un informe pericial especialitzat.
 • CE9 : Capacitat per a elaborar, comprendre i interpretar críticament el contingut d'un informe pericial i defensar-lo en els tribunals.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

No data

 

 

General

Code: 43304
Lecturer responsible:
MENENDEZ ALZAMORA, MANUEL
Credits ECTS: 3,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 1,80

Departments involved

 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET PENAL
  Theoretical credits: 0,4
  Practical credits: 0,4
 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Theoretical credits: 0,2
  Practical credits: 0,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught