Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, ELS ENS PÚBLICS I LES EMPRESES PÚBLIQUES A ESPANYA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

La acción pública se lleva a cabo por medio de los elementos propios de las distintas Adminiatracones Públicas, pero, además, existen otras fórmulas jurídicas que amparan actuaciones que, buscando el interés general, y ejerciciendo diversas funciones públicas, configuran en sentido amplio el concepto de Sector Público.

Agencias, organismos autónomos, empresas públicas, emprsas mixtas, cámaras de comercio, colegios profesionales, cofradias, etc.

El Gestor Administrativo debe conocer las distinas fórmulas de actuación antes indicadas, y el modo de relacionarse el ciudadano con las mismas. 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'identificar els objectius a aconseguir, planificar les estratègies adequades per a aconseguir-los a curt o llarg termini i avaluar-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.
 • CG2 : Capacitat de conèixer i integrar els àmbits de coneixement implicats en la resolució del problema o situació que planteja el client.
 • CG8 : Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l'exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 • CG9 : Capacitat per a tramitar professionalment relacions jurídiques o econòmiques de tercers, susceptibles de representació davant les administracions públiques.

 

Competències específiques (CE)

 • CE18 : Capacitat per a tramitar convenis entre les administracions i els col·legis de gestors administratius.
 • CE4 : Capacitat per a gestionar professionalment, en les relacions amb les administracions públiques, els interessos de persones físiques i jurídiques amb mitjans informàtics i telemàtics.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Compromís ètic. Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • CT2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'aplicació dels coneixements a la pràctica. Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a situacions no ideals.
 • CT3 : Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements.
 • CT4 : Sostenibilitat. Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. Capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques.
 • CT5 : Treball en equip. Capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals.
 • CT6 : Capacitat per a integrar i aplicar els coneixements d'igualtat de gènere.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

Conocer el régimen jurídico y distinguir las especialidades propias de las diferentes formas de Administración instrumental y corporativa, así como del resto de entes y corporaciones de derecho público.

Conocer las principales fórmulas de relación entre el ciudadano y la Administración, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los mecanismos de transparencia institucional y las fórmulas de participación social en la gestión de lso asuntos públicos.

Conocer los elementos esenciales, fases y actores de las Políticas Públicas

 

 

General

Code: 43108
Lecturer responsible:
AGULLO MATEU, RAFAEL DANIEL
Credits ECTS: 3,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 1,80

Departments involved

 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught