Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TREBALL FINAL DE MÁSTER

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

El trabajo fin de máster, con 9 ECTS, concluye el Master en Derecho de Daños y tiene por finalidad poner de manifiesto la capacidad del estudiante para ofrecer una respuesta adecuada al planteamiento y resolución de supuestos típicos de intervención de un profesional en dicho ámbito.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita (redacció de documents científics i tècnics, ús de llenguatge especialitzat, saber comunicar a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i amb un llenguatge tècnic propi del dret de danys).
 • CG2 : Capacitat crítica i autocrítica (saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques, jurídiques, etc. en l'àmbit del dret de danys).
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom (cerca d'informació, anàlisi i síntesi, orientats a la resolució de problemes pràctics o al desenvolupament d'un treball de recerca en l'àmbit del dret de danys, comprenent l'abast de les modificacions legislatives).
 • CG4 : Capacitat d'organització i planificació del treball, tant individualment com col·lectiva, en el context del dret de danys.
 • CG5 : Habilitat en l'ús de les TIC, com a eina d'expressió i comunicació i d'accés a les fonts d'informació i de recursos especialitzats en matèria de dret de danys.
 • CG6 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació procedent de les fonts rellevants (fets, testimonis, informes pericials), per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients en matèries pròpies del dret de danys.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis, a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Ser capaz de afrontar las funciones y actuaciones propias del profesional en Derecho de Daños ante un caso en el que se requiera su intervención.

 

 

General

Code: 36311
Lecturer responsible:
BERENGUER ALBALADEJO, MARIA CRISTINA
Credits ECTS: 9,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,90
Distance-base hours: 8,10

Departments involved

 • Dept: DRET CIVIL
  Area: DRET CIVIL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,15
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET PENAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,12
 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET ADMINISTRATIU
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,12
 • Dept: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Area: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,12
 • Dept: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Area: FILOSOFIA DEL DRET
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,12
 • Dept: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Area: DRET MERCANTIL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,14
 • Dept: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Area: DRET PROCESSAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,13

Study programmes where this course is taught