Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  SISTEMES CONSTRUCTIUS SINGULARS

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2018-19

Sistemas Constructivos SINGULARES pretende aproximar el trabajo en las aulas a la realidad cotidiana de cualquier estudio de arquitectura; por ello, el curso orbita en torno a un Proyecto que el alumno deberá afrontar, resolver y definir como si de un caso real se tratara, a nivel de Proyecto de Ejecución, poniendo énfasis en su realidad material, y definiendo hasta el último detalle necesario para que su proyecto se pueda construir.

El curso sigue el autodenominado "metodo I+CT"; pensamos que la Arquitectura es a la vez Idea Y Construcción, "Arte y Técnica" como defendía Gropius en la Bauhaus, o "Idea Construida" en palabras de Campo Baeza. Entendemos la Construcción como una parte indisoluble del proceso de creación arquitectónica, y por ello pretendemos utilizar los sistemas constructivos singulares y la realidad material como premisas de partida para generar ideas de proyecto y nuevas formalizaciones compositivas.

También rescatamos y reinterpretamos conceptos del Movimiento Metabolista y del Grupo Archigram que se encuentran muy relacionados con el tema central del curso, los sistemas singulares: uso de tecnologías de prefabricación ligera, composición basada en tramas modulares, construcción con células tridimensionales, empleo de sistemas agregativos como generadores de formas arquitectónicas, etc.

Prefabricación ligera. Utilización de un lenguaje técnico y compositivo característico: modulación, normalización, ensamblaje, tolerancias, juntas, ...

Elementos y Componentes. Se utilizará tecnología basada en la industrialización, estandarización, y construcción "en seco".

Construcción en Taller. La PRE-fabricación implica la existencia de dos localizaciones: Taller y Obra. Cuando más se construya en taller y menos en obra, más prefabricado será nuestro edificio.

Células Tridimensionales. Se diseñarán unidades funcionales básicas "células" (pre-fabricadas: Taller) que, relacionadas convenientemente con otras, generarán un "organismo" (ensamblaje: Obra).

Composición basada en tramas modulares. Las medidas no son caprichosas sino normalizadas. La forma arquitectónica se genera a partir del sistema constructivo empleado.

Sistemas agregativos. Constan de elementos materiales (células tridimensionales) e inmateriales (tramas y reglas de ordenación).

Crecimiento orgánico. Los procesos de agregación modular tridimensional permiten una construcción por fases independientes, dilatada en el tiempo.

Flexible, Variable, Móvil. Posibilidad de montar y desmontar el edificio varias veces y de forma sencilla. Los proyectos tendrán un marcado carácter efímero, nómada, temporal.

Proceso constructivo o StoryBoard. Parámetros como el peso máximo o dimensiones de transporte en carretera deben ser tenidos en cuenta desde un primer momento para el diseño del proyecto.

Diseño bioclimático. Se pretende lograr como objetivo la autosuficiencia energética. Los elementos empleados deberán estar integrados en el diseño, por lo que serán variables iniciales generadoras de Ideas de Proyecto.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG-5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG-6 : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG-7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT-16 : Habilitat per a manejar informació complexa. Capacitat per a operar en entorns complexos i a partir de situacions d'incertesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-1 : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT-4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT-6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-7 : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT-17 : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.
 • CT-18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT-20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT-25 : Actuar d'acord amb els propis valors, motivacions i opinions. Capacitat per a crear i proposar contextos operatius propis a partir de la nostra especial manera d'estar en el món, assumint les nostres responsabilitats individuals per a la creació d'un món millor.
 • CT-26 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT-28 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT-30 : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.
 • CT-31 : Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'assoliment

 • CT-33 : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Competències específiques:>> bloc tècnic

 • CE-12T : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE-13 : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE-15 : Aptitud per a conservar l'obra acabada.
 • CE-17T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE-18T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE-19T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE-21 : Capacitat per a conservar l'obra gruixuda.
 • CE-27 : Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE-35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2018-19

"el aprendizaje es experiencia; todo lo demás es información"

 

La asignatura Sistemas Constructivos Singulares [SCS] se ubica en los últimos años de estudio, y su vocación es organizar, resumir y aplicar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en sus primeros años. Más que aportar nuevos contenidos, se pretende que el alumno desarrolle una serie de habilidades y competencias: comprensión conjunta del proyecto arquitectónico, capacidad autocrítica, emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos, y adaptarse a la evolución continua de la tecnología.

 

Para ello, utiliza una metodología docente ACTIVA, COOPERATIVA y PARTICIPATIVA, centrada en el estudiante, y en la que el aprendizaje es autodirigido. Este sistema, que es una interpretación de teorías pedagógicas de autores como R. Wild, L. Malaguzzi, A.S. Neill, H. Gardner, R. Steiner [Waldorf], F. Tonucci, M. Montessori, etc., afirma que a los alumnos no se les deben proporcionar conocimientos ya construidos, sino la oportunidad de aprender por sí mismos mediante la actividad personal [J.H. Pestalozzi]. Es el alumno quien debe construir el aprendizaje, mientras que el maestro adopta el papel de facilitador, no proveedor de contenido [L. Vygotsky]. Por último, se fomentará la interdependencia positiva (aprendizaje colaborativo) mediante la corrección entre alumnos o PEER REVIEW.

 

El objetivo fundamental a conseguir es que el alumno sea autosuficiente:
A. Capacidad de análisis, que desarrolle un espíritu crítico que le permita tomar decisiones con objetividad, y medir las posibles consecuencias de estas decisiones.
B. Metodología de trabajo, que elabore su propio sistema de búsqueda de información, selección de sistemas y componentes, y aplicación de la tecnología de forma coherente con la idea de proyecto de la que parte.

 

Este objetivo se plantea conseguir enfrentando al alumno al hecho de la resolución física de la arquitectura (construcción) para:
1. Que el alumno, tras la reconsideración de las soluciones tipo de cursos anteriores, sea capaz de identificar los invariantes, tanto formales como funcionales, de los distintos elementos constructivos.
2. Que, tras dicha identificación de invariantes, el alumno sea capaz de formalizar sus propias soluciones en pleno acuerdo con su idea arquitectónica del proyecto en estudio.
3. Que el alumno aprenda que la solución constructiva es inherente al proceso proyectual arquitectónico, y que debe plantearla como fuente de riqueza plástica; de lo contrario solo será origen de fracasos.
4. Que el alumno aprenda a definir con precisión las soluciones constructivas que plantea.
5. Que el alumno, en el proceso de diseño constructivo de los elementos constructivos, no solo tenga en consideración el aspecto funcional sino también, y en similar plano, su proceso constructivo, su mantenimiento y una idea de su coste de mercado.

 

 

General

Code: 35535
Lecturer responsible:
SIRVENT PEREZ, CESAR DANIEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Area: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught