Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  INTERCONNEXIÓ DE XARXES

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Interconexión de Redes es una asignatura optativa en la especialidad de Tecnologías de la Información. Aborda aspectos avanzados de las redes de comunicaciones IP, como ampliación de los conceptos introducidos en la asignatura obligatoria Redes de Computadores. 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques (tecnologia específica):>>Tecnologies de la Informació

 • CETI2 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
 • CETI4 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.
 • CETI6 : Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent-hi Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.

 

Competències Bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dirigir projectes de l'àmbit de la informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics, i de la informació que gestionen. 
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic en informàtica, a més de les especificacions, els reglaments i les normes d'obligat compliment.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, fer informes, planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 

 • Conocer tecnologías de comunicaciones de acceso a redes WAN.
 • Saber evaluar las prestaciones coste/calidad de un servicio de datos.
 • Conocer los principios de seguridad de una red de comunicaciones.
 • Saber configurar dispositivos de red (routers) con unos parámetros determinados de calidad de Servicio (QoS).
 • Conocer y saber emplear herramientas y técnicas de gestión de redes IP.

 

 

General

Code: 34068
Lecturer responsible:
BERNA GALIANO, JOSE ANGEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,30
Practical credits: 2,10
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 2,1
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught