Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  MATEMÀTIQUES 2

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Grado en Ingeniería Informática

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es poden plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.

 

 

 

Objectius formatius

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que els doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Se pretende, como objetivos formativos generales, que los alumnos adquieran conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones; asimismo deben adquirir la capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad y la capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero/a Técnico en Informática.

En particular, estos conocimientos y capacidades se centrarán en el cálculo diferencial e integral, los métodos numéricos y la geometría euclídea. Deben conocer el concepto de derivada, las distintas reglas de derivación y algunas de las aplicaciones de las derivadas como el análisis de gráficas y los problemas de optimización. Deben conocer el concepto de integral, las reglas de integración básicas y las aplicaciones más usuales. Deben adquirir conocimientos sobre errores en la computación, sobre los métodos numéricos más básicos para la resolución de ecuaciones en una variable y sobre los métodos más corrientes de interpolación. Asimismo, deben conocer el espacio afín y el euclídeo: rectas, planos, distancias, coordenadas polares, curvas en el plano, etc.; así como adquirir nociones introductorias a la geometría computacional.

 

 

Dades generals

Codi: 34007
Professor/a responsable:
ZAMORA GOMEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix