Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

L¿assignatura Iniciació a la Llengua Catalana II s¿ofereix com a matèria optativa en el catàleg d¿assignatures de segon curs. Tot i que es presenta com a llengua A, Iniciació a la Llengua Catalana II s¿imparteix com una llengua C o D amb l¿objectiu d¿adaptar l¿oferta obligatòria de la llengua A cooficial amb el castellà al context sociolingüístic de la Universitat d¿Alacant.

Aquesta assignatura, juntament amb Iniciació a la Llengua Catalana I conformen una oferta paral¿lela a les assignatures Llengua Catalana per a la Traducció I i II de primer i segon curs, respectivament. El requisit administratiu per a cursar les assignatures d¿Iniciació a la Llengua Catalana I i II és que l¿alumne/a no s'haja examinat de l'assignatura Valencià: Llengua i Literatura de segon de batxillerat en la prova d¿accés a la universitat. El perfil de l¿alumnat que es matricula en aquesta assignatura està format per una tipologia variada que inclou: alumnes de zones castellanoparlants de les comarques pròximes a la Universitat d¿Alacant que han demanat l¿exempció de l¿assignatura Valencià: Llengua i Literatura en algun moment de la seua escolarització (sol ser en batxillerat); alumnes estrangers establits al País Valencià que han estat exempts de l¿assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en tots o en algun curs de secundària o batxillerat; alumnes provinents d¿altres comunitats autònomes; alumnes que han accedit al grau des d¿altres carreres o a través de la prova de majors de 25 anys; finalment, alumnes Erasmus que volen iniciar-se en el coneixement de la llengua catalana en un nivell A1.


L¿assignatura Iniciació a la Llengua Catalana II es planteja com una continuïtat de l¿assignatura de primer Iniciació a la Llengua Catalana I. De fet, la programació d¿aquestes assignatures segueix un format de curs complet dividit en dos quadrimestres. Una part dels materials curriculars serveix per als dos cursos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

 

 

Objectius formatius

Objectiu general:

 • Millorar la capacitat per a comunicar-se oralment i per escrit en àmbits informals i formals.

Objectius específics:

 • Comunicar-se oralment (amb fluïdesa, evitant els interferències fonètiques, morfosintàctiques i lèxiques de la primera llengua, utilitzant estructures gramaticals i comunicatives més complexes que en el curs anterior, amb ampliació dels recursos lèxics) en les diverses situacions de la vida quotidiana.
 • Comunicar-es per escrit usant textos de diverses tipologies, d'un grau de complexitat mitjà i d'un nivell de formalitat mitjà-alt.
 • Comunicar-es per escrit aplicant la normativa ortogràfica i gramatical treballada durant el curs.
 • Entendre textos orals i escrits de diferents nivells de formalitat.
 • Desenvolupar estratègies de compensació per a comunicar-se amb èxit malgrat les limitacions.
 • Lingüístiques: detectar usos figurats; deduir significats pel context, pels derivats, pel contrast amb les llengües que es coneixen; reconèixer falsos amics; saber usar el diccionari bilingüe, etc.
 • Ampliar el coneixement de les normes ortogràfiques i gramaticals de la llengua catalana i del funcionament intern de la llengua (morfologia i sintaxi).
 • Ampliar el coneixement del lèxic i la fraseologia de la llengua catalana.
 • Aprofundir en el coneixement dels criteris i el procés de normativització i estardardització de la llengua catalana.
 • Aprofundir en el coneixement de la història, la situació sociolingüística i les variants geogràfiques de la llengua catalana.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Objectius generals

 • Competència comunicativa B1 en llengua catalana

Objectius específics

1. Objectius cognitius

 • Conéixer les estructures gramaticals implicades en les funcions lingüístiques que corresponen a un nivell B1

2. Objectius instrumentals

 • Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d¿importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació)
 • Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d¿informació sobre temes familiars i habituals
 • Descriure, de manera senzilla, aspectes de l¿experiència personal, aspectes de l¿entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates
 • Comprendre i produir missatges orals adequats a les diverses situacions de la vida quotidiana

3. Objectius actitudinals

 • Evitar estereotips sobre les llengües que puguen dificultar la comunicació eficaç en un nivell B1
 • Apreciar la llengua catalana i la diversitat lingüística de l¿estat espanyol
 • Apreciar la llengua catalana com a vehicle de comunicació en els territoris on es parla
 • Apreciar les creacions culturals fetes en llengua catalana

 

 

Dades generals

Codi: 32526
Professor/a responsable:
LIMORTI PAYA, PAUL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix