Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  PRAGMÀTICA DE L'ESPANYOL

Competències i objectius

INFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC10 : Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.

 

 

 

Objectius formatius

Conceptuals

 • Reconèixer la interacció entre la semàntica i la pragmàtica i assumir les relacions entre text i context.
 • Distingir i relacionar l'enunciat i l'enunciació.
 • Entendre què és la dixi, abordar-ne el fenomen des de diferents punts de vista i conèixer-ne les manifestacions en espanyol.
 • Reflexionar sobre la coherència i la cohesió com a mecanismes d'organització discursiva i connectar aquestes propietats amb els marcadors del discurs.
 • Descriure les principals característiques dels marcadors discursius en espanyol i organitzar-los segons la funció en el discurs.
 • Aprendre els conceptes fonamentals de l'estructura informativa.
 • Conèixer l'ordre de paraules en espanyol i reflexionar sobre les possibilitats de variació.
 • Reconèixer les diverses manifestacions del subjecte discursiu i relacionar-les amb les diferents formes de representació del discurs.
 • Identificar les característiques fonamentals dels tipus de discurs en espanyol.
 • Diferenciar entre modalitat d'enunciat i modalitat d'enunciació.
 • Aïllar els mecanismes de modalització en espanyol.
 • Descriure els actes de parla i relacionar-los amb la modalitat.
 • Entendre la interrogació en espanyol com a reflex de la força il·locutiva i conèixer les principals característiques de les estructures interrogatives.
 • Concebre l'imperatiu en espanyol com a reflex de la força il·locutiva i conèixer les principals característiques de les estructures imperatives.
 • Assumir l'el·lipsi com una conseqüència derivada de l'estructura informativa i reconèixer-ne l'abast i els condicionaments.
 • Aprendre les manifestacions de l'el·lipsi en espanyol.
 • Reflexionar sobre la ironia com a fenomen pragmàtic, abordar-la des de diferents punts de vista i reconèixer-ne les manifestacions en espanyol.

Procedimentals

 • Aïllar i treballar amb els diversos constituents del component textual en espanyol a l'hora d'interpretar i produir enunciats.
 • Detectar fenòmens com isotopies i isosemies en el discurs per a interpretar i produir enunciats coherents integrats en unitats majors.
 • Identificar elements díctics en el discurs i aprofitar la funció d'ancoratge.
 • Reconèixer el caràcter coherent i cohesionat d'un discurs a partir de la funció dels marcadors.
 • Interpretar les diferents possibilitats de l'ordre de paraules i traure'n profit.
 • Reconèixer les diverses formes de representació del discurs en espanyol i servir-se dels diferents tipus de discurs (directe, indirecte, indirecte lliure) per a expressar-se en espanyol.
 • Valorar el grau de modalització d'un text mitjançant l'anàlisi dels elements que la generen.
 • Produir conscientment enunciats que incloguen diversos tipus de modalització en funció del context situacional.
 • Reconèixer i analitzar la manifestació formal de les estructures interrogatives i imperatives i explotar-ne la força il·locutiva, per a desenvolupar diversos tipus d'actes de parla, directes o indirectes.
 • Rastrejar referències elidides i explicar-ne la manifestació formal en les estructures lingüístiques.
 • Rendibilitzar el poder de l'el·lipsi en la interacció comunicativa.
 • Localitzar elements pragmaticodiscursius (díctics, marcadors del discurs, estructures interrogatives i imperatives, etc.) en corpus i bases de dades i traure conclusions sobre el funcionament després de l'anàlisi.
 • Manejar i valorar críticament la bibliografia obligatòria i recomanada sobre qüestions pragmàtiques.
 • Comunicar, oralment i per escrit, els coneixements adquirits, els procediments realitzats i les conclusions obtingudes.
 • Aprofitar els continguts pragmàtics i els procediments analítics adquirits per a la interacció comunicativa.

Actitudinals

 • Mostrar una actitud positiva cap al procés d'aprenentatge.
 • Valorar i integrar els coneixements i procediments adquirits en pragmàtica en el procés de formació general.
 • Desenvolupar valors relacionats amb la iniciativa i la capacitat d'èxit.
 • Incentivar la capacitat crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • Aplicar determinades pautes d'actuació a situacions noves.
 • Assumir l'activitat dialèctica com a part del procés d'aprenentatge.
 • Integrar les opinions pròpies en debats de caràcter pragmàtic.
 • Respectar i valorar les opinions dels altres en qüestions de caràcter pragmàtic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31541
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix