Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  LITERATURA I CINEMA EN PAÏSOS DE PARLA ANGLESA

Competències i objectius

INFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Objectius formatius

 • Consolidar els coneixements actius i passius d'anglés amb la lectura, el visionament i la interpretació crítica de textos literaris i les adaptacions cinematogràfiques d'aquests, a més d'elaborar treballa supervisadament.
 • Ser capaç d'utilitzar eines bàsiques en TIC de tractament d'imatges per a segmentar textos audiovisuals, analitzar-ne els diversos plans i l'edició d'aquests, a més de plasmar les conclusions obtingudes apropiadament per a poder deixar-les en la xarxa a la disposició dels altres companys.
 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria de literatura anglesa i literatura nord-americana i les relacions amb el cinema, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Establir relacions d'aplicació pràctica bidireccional entre els conceptes abstractes adquirits i l'espai significatiu dels textos literaris i cinematogràfics subjectes a anàlisis i interpretació.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar igualment amb les idees pròpies: tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura i el cinema anglesos i nord-americans, situar-hi autors i textos específics i definir-ne les característiques principals. 
 • Adquirir coneixement de la història i cultura angleses i nord-americanes del segle XX en els aspectes vinculats a l'evolució del llenguatge cinematogràfic.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària i cinematogràfica desenvolupats en les cultures anglesa i nord-americana.
 • Ser capaç de posar en marxa i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més de fer síntesis a partir de dades referents als autors i textos literaris i cinematogràfics estudiats.
 • Analitzar críticament textos, o fragments de textos, amb un mètode ordenat i coherent i determinar-ne les característiques formals i la relació amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31059
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix