Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  DIALECTE ÀRAB MAGREBÍ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

 CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.
       Esta asignatura se propone capacitar al alumnado para reconocer las principales peculiaridades lingüísticas del dialecto magrebí y desarrollar las destrezas comunicativas orales y escritas de modo eficaz. Esta asignatura complementa la formación lingüística del graduado junto con la asignatura de Dialecto árabe oriental, las asignaturas de Lengua árabe estándar y Lingüística árabe.
       La asignatura se orienta especialmente al desarrollo de las competencias y perfiles profesionales relacionados con la mediación lingüística e intercultural y la planificación lingüística, así como la asesoría cultural y la dinamización lingüística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Objectius formatius

 • Aprendre a comunicar-se, oralment i per escrit, en un dialecte àrab magrebí i amb un grau de domini bàsic.
 • Dotar l'alumnat d'una visió suficient, teòrica i descriptiva, d'un dialecte magrebí tant des d'una perspectiva diacrònica com sincrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
OBJETIVOS GENERALES

Aprender a comunicarse oralmente y por escrito en un dialecto árabe magrebí en un grado de dominio básico, A2 MCER.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Lingüísticos
1. Alcanzar un repertorio lingüístico sencillo para abordar las situaciones más habituales.
2. Utilizar este repertorio con corrección.
3. Cohesionar el discurso con flexibilidad.

Funcionales
4. Poner en práctica las funciones comunicativas contempladas para el nivel a través de las actividades de comunicación.

Comunicativos
Leer
5. Comprender satisfactoriamente textos y mensajes sencillos y contextualizados sobre temas generales o de su interés.

Escuchar
6. Identificar la intención comunicativa y las ideas principales de diálogos y narraciones.

Hablar
7. Realizar presentaciones, descripciones y narraciones sencillas sobre una variedad de temas conocidos.

Conversar
8. Participar y reaccionar de forma adecuada en las situaciones más habituales.
9. Comprender lo suficiente para participar en conversaciones sobre temas cotidianos.

Sociolingüísticos
10. Utilizar el lenguaje y las fórmulas sociales propias de los intercambios y textos trabajados, así como las fórmulas de tratamiento y expresiones usuales.

Culturales
11. Ampliar el conocimiento sociocultural específico magrebí a una gama variada de situaciones.
12. Comprender los comportamientos y valores ajenos a los propios.

Estratégicos
13. Afianzar la motivación, colaborar en la interacción y empelar estrategias eficaces.
14. Utilizar los conocimientos propios y la experiencia para construir sobre ellos.
15. Evaluar el propio proceso de aprendizaje con ayuda del profesor.

 

 

Dades generals

Codi: 29523
Professor/a responsable:
JARMOUNI JARMOUNI, MOSTAPHA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix