Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ESPANYA EN EL MÓN MODERN

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

La asignatura pretende señalar el papel España jugó en Europa y el Mundo desde la consolidación de la unión dinástica llevada a cabo por los Reyes Católicos; a través de la época de los Austrias; y los procesos de centralización administrativa y política llevados a cabo por la dinastía borbónica en el siglo XVIII.

La hegemonía española del XVI, la apertura de las rutas oceánicas, los constantes conflictos de los Habsburgo (interiores y exteriores), el paso a un segundo orden en el concierto internacional, las nuevas perspectivas iniciadas en el siglo XVIII con los gobernantes ilustrados, serán las líneas conductoras de la asignatura que se propone.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Identificar i comprendre els problemes i processos més rellevants de l'evolució històrica d'Espanya en el context europeu i mundial durant els segles XVI, XVII i XVIII.
 • Diferenciar i interrelacionar els principals processos econòmics, socials, polítics i culturals que van configurar la història d'Espanya i de les civilitzacions europees i extraeuropees en l'època moderna.
 • Distingir i explicar els trets, factors i esdeveniments més rellevants de la història moderna.
 • Conèixer i usar amb propietat i precisió els conceptes bàsics i específics de la història moderna.
 • Revisar de manera crítica les concepcions i interpretacions sobre les claus explicatives fonamentals del període modern.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

 • Analizar el proceso evolutivo de la monarquía hispánica a lo largo de la edad moderna.
 • Distinguir claramente los ámbitos en que España centró sus intereses a lo largo del periodo, valorando las consecuencias de las diferentes intervenciones para el conjunto de los territorios a nivel político, económico y social.
 • Explicar los principales rasgos diferenciadores derivados de la diversidad territorial española entre los siglos XVI y XVIII.

 

 

General

Code: 29038
Lecturer responsible:
MAS GALVAÑ, CAYETANO ENRIQUE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MODERNA
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught