Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRACTICUM XIV CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT I

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Les assignatures Practicum corresponen al modulo de practiques curriculars de la titulació de Grau en Infermeria. Segons es determina en en la memòria de la titulació, s'han de cursar 90 crèdits ECTS com a mínim.

Aquesta assignatura es desenvoluparà en el context hospitalari de tots els centres públics de la Província d'Alacant. L'alumnat serà assignat per la Facultat a cada centre de pràctiques, prèvia sol·licitud en la temporalitat que marqui la Coordinació de pràctiques.

Cada alumne i alumna haurà de tenir un tutor o tutora clínic. Aquesta figura és fonamental per a l'aprenentatge, seguiment i avaluació de les competències que ha d'aconseguir l'alumnat.

En l'aprenentatge clínic tindrem en compte quatre rols diferents: Professor responsable de l'assignatura, tutor clínic, alumnat i professor assignat pel Departament d'Infermeria a cada grup i en cada centre de pràctiques. El professor responsable de l'assignatura tindrà la responsabilitat de coordinar la docència i activitats que l'alumnat i professorat assignat a cada grup realitza per a aconseguir les competències i objectius proposats. El professor assignat per grup es desplaçarà a cada centre de pràctiques i durà a terme una docència presencial en el centre de pràctiques i de forma setmanal (sessions clíniques amb l'alumnat de forma setmanal per a avaluar objectius, relacionar teoria/pràctica, desenvolupar temes específics etc...). El tutor clínic serà una infermera o infermer que realitza la seva activitat assistencial en unitats mèdiques o quirúrgiques, també en aquelles en les quals es programi que l'estudiant pugui cobrir les competències de la cura bàsica i generalista. Prioritàriament, unitats amb pacients amb problemes respiratoris i cardíacs, amb problemes i cures sistemàtiques digestives, cuidats de prevenció i tractament de la pell, ferides, ulceres. Identificant la prescripció, preparació, administració i efectes terapèutics de productes sanitaris i farmacològics, així com, la dietoteràpia necessària per a cobrir el patró nutricional de cada pacient.

És important ressaltar que l'alumnat és la primera vegada que s'incorporarà en equips de salut hospitalaris i aprendrà a treballar en equip identificant tots els seus components. De forma pràctica aprendrà a reflexionar en l'acció sobre aquelles qüestions, deontològiques i ètiques que són necessàries tenir presents per a la planificació de la cura, aplicant per a això el pla de cures individualitzat i tenint en compte les necessitats de la persona.

En aquest període de practicum, es produirà un creixement personal fruit de l'afrontament davant noves situacions i vivències que serà dirigit i donat suport per tots els actors que participem en el procés d'aprenentatge.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

No data

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Competències Generals

CG 4. Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i/o efectes derivats de la seva administració i consum.
CG 17. Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i seguretat a les persones ateses.
CG 29. Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
CG 30. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació.
CG 31. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
CG 51. Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.
CG 52. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

Competències Específiques
E-2.Basar les intervencions dels professionals de les Ciències de la Salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
E-3 Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat
E-4 Conèixer els sistemes d'informació sanitària

Competències Transversals
Llegir i comprendre textos en un idioma estranger. Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals. Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

Competències Clíniques
Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i judici crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i
valors, associats a les competències descrites en els objectius generals que conformen aquesta matèria.

OBJECTIUS PROPOSAT PEL PROFESSORAT

Ser capaç de realitzar valoracions i planificació de cures a les persones adultes.

Aplicar sistemes d'organització de dades basades en les necessitats humanes o en els patrons funcionals de salut.

Aplicar els coneixements en dietoteràpia a les necessitats nutricionals de les persones ingressades.

Educació i revisió dels coneixements nutricionals del pacient i família per a realitzar la seva pròpia cura

Aplicar la precaucions estàndard i les mesures de seguretat dels pacients.

Participar de forma activa en les sessions grupals per a expressar i reflexionar sobre qüestions de la humanització de les cures i del treball ètic

Aplicar els protocols del centre de pràctiques des de l'ingrés i alta. Tenint en compte la continuïtat de cures amb atenció primària o el lloc de residència de la persona

 

 

General

Code: 27046
Lecturer responsible:
GOMEZ CARRILLO, JUDIT
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 4,80

Departments involved

 • Dept: INFERMERIA
  Area: INFERMERIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught