Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PROJECTES EN BIOLOGIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

- Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Bloque Profesional

- Perfil Profesional: Profesional del medio ambiente, Profesional de la investigación y desarrollo, Profesional docente. Profesional en la industria Biotecnológica. Profesional de Control de Calidad.

El contenido de esta asignatura trata de desarrollar las competencias relacionadas con la dirección y organización de proyectos. Se estudia la organización, metodología y gestión del proyecto contemplándose sus distintos apartados y estrategias. Además, se incluyen nociones sobre la presentación de las memorias y su defensa.

Estos conceptos serán ilustrados con estudios de casos prácticos y temas de actualidad. Estos conocimientos suponen la base de actuaciones profesionales, tales como la ordenación del territorio, restauración de ecosistemas, gestión de espacios naturales, evaluación de impacto ambiental, obtención de productos biotecnológicos, control de calidad en la industria alimentaria, biorremediación, gestión de proyectos de investigación, desarrollo de memorias para el estudio de patentabilidad, etc.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències genèriques de grau

 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE28 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE43 : Catalogar, avaluar i gestionar recursos naturals.
 • CE44 : Realitzar serveis i processos en biologia.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.
 • CE47 : Caracteritzar, gestionar, conservar i restaurar poblacions, comunitats i ecosistemes.
 • CE48 : Avaluar l'impacte ambiental.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Adquirir la capacitat per a fer projectes relacionats amb la biologia i plans d'ordenació i gestió, a més d'avaluar recursos biològics i impacte ambiental des d'una perspectiva econòmica i legislativa.
 • Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de l'economia de mercat aplicada als recursos biològics i dels principis de la normativa que en regula l'ús i la protecció.
 • Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a la biologia, reconèixer problemes específics i proposar-hi solucions.
 • Aprendre a proposar mesures de conservació i restauració i de protecció d'espècies i hàbitats, des d'una perspectiva econòmica i legislativa.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

Los contenidos teórico-prácticos de esta asignatura tienen como objetivo dar las nociones básicas para realizar un Proyecto o un Estudio de temas propios de las Especialidades y que tienen, por tanto, un carácter eminentemente aplicado.

Dotar al alumno de las competencias relativas al contenido de la asignatura desde el punto de vista descrito en el contenido de la misma. En particular se desarrollan competencias técnicas, de comportamiento profesional y del contexto del proyecto.

 

 

General

Code: 26560
Lecturer responsible:
MARTIN CANTARINO, CARLOS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET ADMINISTRATIU
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 0,3
 • Dept: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Area: ECONOMIA APLICADA
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 0,3
 • Dept: ECOLOGIA
  Area: ECOLOGIA
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 0,3
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Area: MICROBIOLOGIA
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 0,3

Study programmes where this course is taught