Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CULTIUS CEL·LULARS I ENGINYERIA TISSULAR

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

Aquesta assignatura pertany al Module Avançat del Grau en Biologia i s'ofereix en el setè semestre, corresponent al quart curs de la Titulació, dins de l'itinerari Biotecnologia i Biosanitaria. Es tracta d'una matèria optativa de 6 ECTS.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE18 : Analitzar l'estructura i funció dels virus, cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes animals i vegetals.
 • CE19 : Estudiar l'anatomia i morfologia animal i vegetal.
 • CE2 : Relacionar els principis físics i químics de la biologia.
 • CE20 : Comprendre les bases de la immunitat en els éssers vius.
 • CE21 : Aïllar, cultivar i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.
 • CE46 : Dissenyar models biològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, els convenis i els procediments de cultius cel·lulars i l'enginyeria tissular i relacionar-ne els continguts amb els principis físics i químics de la biologia.
 • Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.
 • Analitzar l'estructura de cèl·lules, teixits i òrgans animals i vegetals susceptibles de ser obtinguts i manipulats per les tècniques d'enginyeria tissular.
 • Utilitzar amb seguretat i destresa material biològic, organismes, reactius, instruments i dispositius implicats en la manipulació de cèl·lules i teixits animals i vegetals i en la generació de teixits artificials.
 • Identificar, a través del microscopi òptic i electrònic i en imatges obtingudes amb aquests instruments, els diversos estadis del desenvolupament embrionari d'animals i vegetals, a més d'interpretar, avaluar, processar i sintetitzar les dades obtingudes en cultius cel·lulars i enginyeria tissular.
 • Saber cercar, analitzar i comprendre informació científica per a redactar textos i informes científics i tècnics, a més de dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes, estudis i models relacionats amb les competències adquirides en cultiu cel·lular i enginyeria tissular, per a presentar-los i defensar-los en públi de manera verbal o escrita.
 • Ser capaç de reconèixer i valorar els processos biològics de la vida quotidiana, a fi de prestar serveis relacionats amb les competències adquirides durant els estudis de cultiu cel·lular i enginyeria tissular.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

 

 

General

Code: 26545
Lecturer responsible:
GIRELA LOPEZ, JOSE LUIS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Area: FISIOLOGIA VEGETAL
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
 • Dept: BIOTECNOLOGIA
  Area: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught