Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ZOOLOGIA II

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

 

La Zoología II es una asignatura formativa del módulo fundamental y tipo Obligatoria en el Grado de Biología. El objetivo fundamental de esta asignatura es dar al alumno una visión de la gran diversidad que presenta el mundo animal. Los conocimientos y habilidades adquiridas durante el curso de esta asignatura favorecerá la formación de futuros profesionales en Biología, dándoles el enfoque necesario para que adquieran una comprensión adecuada sobre la complejidad de estos organismos desde el punto de vista de su diversidad y de sus procesos evolutivos. Esta asignatura constituye la continuación y complemento de la asignatura Zoología I, impartida en el tercer semestre, y se centra fundamentalmente en el estudio de los Metazoos Protostomos, Esta disciplina resulta imprescindible en la formación de los futuros biólogos y constituye la base fundamental de otras muchas disciplinas que se imparten en los siguientes cursos del Grado como son la Fisiología Animal I y II,  Ecología de Poblaciones y Comunidades, Biogeografía y Biología de la Conservación.

 

 

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE19 : Estudiar l'anatomia i morfologia animal i vegetal.
 • CE22 : Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.
 • CE4 : Reconèixer diferents nivells d'organització en el sistema viu.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE42 : Saber identificar, analitzar, catalogar organismes biològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Adquirir i utilitzar un vocabulari científic correcte, que permeta expressar amb rigor els principals conceptes zoològics.
 • Conèixer els principals llinatges evolutius dels metazous protostomats, a més de les característiques bàsiques del pla corporal.
 • Reconèixer la morfologia dels principals grups de metazous protostomats.
 • Analitzar les principals adaptacions i característiques biològiques dels grups mes importants de protostomats, amb especial èmfasi en el cas del fílum d'artròpodes.
 • Identificar la importància relativa dels grups de metazous protostomats en la diversitat animal i la interacció amb els tipus d'hàbitat.
 • Desenvolupar l'habilitat necessària per a elaborar i presentar continguts zoològics a partir dels coneixements adquirits.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

 

 

General

Code: 26527
Lecturer responsible:
BORDERA SANJUAN, SANTIAGO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,08
Practical credits: 1,32
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 1,08
  Practical credits: 1,32
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught