Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTIQUES EXTERNES A

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

El Grado en Biología incluye dentro de su programación docente la realización de prácticas externas pre-profesionales curriculares y extracurriculares en entidades colaboradoras (instituciones y empresas públicas o privadas) que desarrollen su actividad en campos afines a la formación impartida en el Grado en Biología. Las "prácticas externas curriculares" de naturaleza optativa y equivalentes a una asignatura de 6 créditos ECTS se ofertan en el cuarto curso (en ambos semestres) como dos asignaturas denominadas Prácticas externas A y Prácticas externas B, vinculadas a los dos itinerarios de optatividad del título (Itinerario 1: Biología Ambiental (Prácticas externas A) e Itinerario 2: Biotecnología y Biosanitaria (Prácticas externas B))

Estas prácticas tienen como objetivos principales: (i) que los alumnos puedan completar su formación a través de un contacto con el mundo laboral antes de terminar sus estudios y (ii) conocer las necesidades del mercado laboral y conectar dichas actividades con aquellas de carácter formativo de la Universidad.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE28 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE44 : Realitzar serveis i processos en biologia.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Saber planificar, dissenyar i executar projectes i treballs de recerca en biologia ambiental, redactar memòries científiques i tècniques i saber defensar-les davant una audiència.
 • Desenvolupar la formació acadèmica en situacions pràctiques reals i relacionar el món acadèmic amb el professional.
 • Saber resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament establits, a més de desenvolupar estratègies per a analitzar i solucionar nous problemes.
 • Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: procediments, monitoratge, gestió de la informació i gestió de residus.
 • Demostrar habilitat inicial per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.
 • Saber interpretar resultats procedents d'observacions i mesures d'acord amb la significació que tenen i les teories que els sustenten.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

 

 

General

Code: 26500
Lecturer responsible:
ALONSO VARGAS, MARIA ANGELES
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Area: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Area: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Area: BOTÀNICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Area: FISIOLOGIA VEGETAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Area: FISIOLOGIA VEGETAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
 • Dept: ECOLOGIA
  Area: ECOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,09
 • Dept: BIOTECNOLOGIA
  Area: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: BIOTECNOLOGIA
  Area: IMMUNOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Area: FISIOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Area: GENÈTICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Area: MICROBIOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: BOTÀNICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: ECOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: FÍSICA DE LA TERRA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02

Study programmes where this course is taught