Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  QUÍMICA DELS ALIMENTS

Competències i objectius

INFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE12 : Relacionar el fonament de les tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques...) i les seues aplicacions.
 • CE16 : Aplicar la metrologia als processos químics, incloent-hi la gestió de qualitat.
 • CE17 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals i optimitzar processos químics.
 • CE18 : Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
 • CE19 : Identificar l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomoléculas i la química dels principals processos biològics.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.
 • CE8 : Estudiar els elements químics i els seus compostos, la seua distribució en la natura, obtenció, estructura, reactivitat i aplicacions.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.

 

 

 

Objectius formatius

 • Descriure els components principals dels aliments, destacant-ne els aspectes nutritius i la qualitat alimentària.
 • Descriure i utilitzar mètodes comuns d'anàlisi d'aliments.
 • Descriure les principals alteracions que pateixen els aliments i distingir les desitjables de les que cal evitar.
 • Conèixer els factors que incideixen en les alteracions dels aliments.
 • Conèixer l'efecte de les diverses propietats dels aliments sobre l'acceptació del consumidor i l'ús de l'aliment en la indústria.
 • Conèixer la normativa vigent en matèria de qualitat d'aliments.
 • Avaluar els problemes que, en un aliment concret, poden originar els tractaments previs i proposar-hi diverses solucions.
 • Determinar les propietats que han de caracteritzar els aliments abans del processament d'aquests.
 • Descriure els efectes de la conservació química dels aliments.
 • Conèixer els principals additius alimentaris i l'ús que se'n fa.
 • Enumerar i descriure els principals processos d'envasament i l'efecte en els aliments.
 • Avaluar els problemes que poden originar els envasos i proposar-hi solucions alternatives.
 • Conèixer les formes de reciclatge dels residus de les indústries agroalimentàries.
 • Avaluar els diversos tractaments de conservació dels aliments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 26049
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix