Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA INORGÀNICA

Competències i objectius

INFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE2 : Reconèixer la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica.
 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Objectius formatius

 • Conèixer les principals classes de reaccions químiques implicades en síntesi inorgànica i les principals característiques associades.
 • Aplicar els principis i procediments de l'anàlisi química per a determinar, identificar i caracteritzar compostos inorgànics, utilitzant els mètodes inductiu i deductiu.
 • Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació, utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius aplicats en química inorgànica, valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori i gestionar adequadament els residus que s'hi generen.
 • Dur a terme procediments estàndards de laboratori implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes inorgànics, amb la instrumentació química estàndard per a identificar, quantificar, separar i determinar l'estructura de compostos inorgànics.
 • Monitorizar, mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, a més de recopilar la informació adequada i interpretar-ne les dades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 26036
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix