Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  QUÍMICA INORGÀNICA AVANÇADA

Competències i objectius

INFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Deduir les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.
 • CE19 : Identificar l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomoléculas i la química dels principals processos biològics.
 • CE6 : Conèixer els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en química.
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.
 • CE8 : Estudiar els elements químics i els seus compostos, la seua distribució en la natura, obtenció, estructura, reactivitat i aplicacions.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.

 

 

 

Objectius formatius

 • Estudiar l'enllaç, les propietats i la reactivitat dels compostos de coordinació i organometàl·lics.
 • Aplicar els conceptes de termodinàmica a les reaccions dels compostos de coordinació i organometàl·lics.
 • Conèixer la cinètica i els mecanismes de les reaccions dels compostos de coordinació i la catàlisi pels compostos organometàl·lics.
 • Identificar l'estructura i reactivitat de metal·lobiomolècules.
 • Demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials i els conceptes sobre compostos de coordinació, organometàl·lics i metal·lobiomolècules.
 • Interpretar i avaluar dades i informació sobre els compostos de coordinació, organometàl·lics i metal·lobiomolècules amb els mètodes inductiu i deductiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 26031
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,56
Crèdits pràctics: 0,84
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,56
  Crèdits pràctics: 0,84
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix