Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  REGULACIÓ JURIDICOCIVIL DEL TURISME

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

 

          L'assignatura “Regulació juridicocivil del turisme” comprén una introducció al Dret i un anàlisi de les normes i principis bàsics de la contractació i el consum en el sector turístic. La seua existència en la titulació es justifica per la conveniència que un diplomat en Turisme conega la normativa bàsica que regula les diferents activitats turístiques i d'oci, comprenga la terminologia tecnicojurídica d'aquest àmbit i puga interpretar un document legal o contractual. Amb això es contribuïx a la formació integral de l'alumne en Turisme i se li proporcionen els instruments necessaris per a exercir la seua funció dins dels límits legals i per a solucionar o reconduir problemes jurídics quotidians relacionats amb la seua professió, amb independència de l'orientació professional que trie.

          En eixe marc de formació jurídica de l'alumne, aquesta assignatura contribuïx de forma destacada, ja que implica el primer contacte amb l'àmbit jurídic. En efecte, les competències adquirides pel discent en aquesta assignatura són necessàries per a l'estudi de les altres assignatures de contingut jurídic impartides en el grau, que proporcionen a l'alumne una especialització en aquells sectors del Dret rellevants per a l'exercici de la seua futura professió.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE14 : Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Comprendre la dimensió juridicocivil del turisme i les seues interrelacions amb els altres aspectes de l'activitat turística.
 • Entendre el concepte i la funció del dret, i assimilar adequadament el sistema de fonts de l'ordenament jurídic espanyol.
 • Conèixer i comprendre els subjectes del dret.
 • Conèixer les fonts de les relacions obligatòries, la seua classificació i vicissituds en el context del turisme i de l'oci.
 • Assimilar el concepte i els elements del contracte.
 • Reconèixer i assimilar el contingut de les principals normes de protecció dels consumidors i usuaris de productes i serveis turístics i d'oci.
 • Analitzar el concepte, els elements i la regulació jurídica dels diversos contractes usats en el sector turístic i de l'oci.
 • Reconèixer i classificar els principals drets sobre els béns.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Raonar i argumentar jurídicament en la resolució de casos pràctics sobre les matèries objecte d'estudi.

Comprendre la terminologia tecnicojurídica d'aquest àmbit per a poder interpretar un document legal o contractual.

Afrontar sense prejuís i amb interés l'aprenentatge de les normes jurídiques.

Conscienciar-se de la importància de complir les normes legals i els codis de conducta ètics aplicables al turisme i comprometre's a respectar-los i contribuir a la seua observança.

 

 

General

Code: 23510
Lecturer responsible:
EXTREMERA FERNANDEZ, BEATRIZ
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DRET CIVIL
  Area: DRET CIVIL
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught