Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  DEONTOLOGIA DE LA PUBLICITAT I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES

Competències i objectius

INFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG12 : Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES27 : Coneixement de l'ètica i deontologia professional de la publicitat, les relacions públiques i qualsevol altre tipus de comunicació.
 • CES28 : Coneixement dels processos d'autoregulació de la comunicació comercial i no comercial.
 • CES29 : Coneixement de l'ordenament jurídic de la comunicació publicitària.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE41 : Capacitat per a exercir la pràctica professional respectant els drets humans fonamentals i dels valors, individuals i col·lectius, emmarcats en diferents corrents culturals i civilitzadores, que la comunicació persuasiva ha de respectar i potenciar.
 • CE42 : Capacitat per a implementar el coneixement teoricopràctic de l'ètica i deontologia de la publicitat i les relacions públiques així com del seu ordenament jurídic.
 • CE43 : Capacitat per a identificar, analitzar, utilitzar i resoldre els conflictes morals que es plantegen entre subjectes i objectes del sistema de la comunicació comercial i no comercial, partint de l'individual al global.
 • CE44 : Destreses, habilitats i tècniques per a la direcció de persones per al treball en equip i per a l'assumpció de lideratge en l'àmbit de la comunicació comercial i no comercial.
 • CE45 : Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.
 • CE48 : Capacitat per a interpretar les implicacions i efectes culturals de la comunicació publicitària i les relacions públiques.

 

 

 

Objectius formatius

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els perfils professionals del sector i les funcions que en defineixen l'exercici.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
 • Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Reconèixer i apreciar els valors fonamentals de la comunicació comercial en la societat actual i els drets que satisfà.
 • Incrementar la capacitat cognoscent del professionalisme i l'ètica de la comunicació estratègica.
 • Conèixer els principals sistemes, processos i mecanismes i institucions de control que tenen la publicitat i les relacions públiques, a més del seu funcionament.
 • Conèixer les directives, normes, lleis i decrets que afecten la comunicació comercial i les principals repercussions que tenen.
 • Despertar la sensibilitat moral i l'interés per les qüestions relacionades amb la deontologia i l'ètica de valors.
 • Fomentar el sentit de la professionalitat, l'honestedat i la justícia.
 • Transmetre a l'alumnat, com a ciutadans i professionals, el valor de la tolerància, del pensament crític i la responsabilitat.
 • Considerar els drets i les responsabilitats morals que adquireix el comunicador estratègic. 
 • Aprendre les normes generals (legals i deontològiques) que han de presidir el comportament d'un bon professional.
 • Familiaritzar-se amb els principals codis deontològics de la professió i usar-los.
 • Saber aplicar les generialitats de l'ètica a les circumstàncies específiques de la professió. 
 • Desenvolupar habilitats socials i capacitat de negociació.
 • Conèixer i desenvolupar capacitats directives (intratègiques i estratègiques).
 • Ser capaç de prendre decisions i d'argumentar-les des d'una perspectiva ètica.
 • Ser capaç de treballar en equip i posar en pràctica el lideratge compartit.
 • Identificar i valorar problemes ètics i especialment els d'un comunicador en l'exercici de la professió.
 • Ser capaç d'enfrontar-se a conflictes i resoldre'ls.
 • Desenvolupar habilitats socials i capacitat de negociació.
 • Augmentar la capacitat de diàleg i discussió.
 • Fomentar l'observació i la capacitat d'interpretació.
 • Desenvolupar el pensament sintètic i analític que puga servir per a entendre i resoldre problemes i per a avaluar críticament els continguts, els processos i els sistemes de la comunicació comercial.
 • Potenciar la intel·ligència intuïtiva.
 • Incentivar la capacitat d'anàlisi de la comunicació comercial com a distribuïdora de significats clau i representadora de l'acció humana a través de l'acció simbòlica i del significat cultural.
 • Iniciar l'alumnat en l'estudi i l'aplicació de l'ètica dels valors.
 • Desenvolupar la sensibilitat social i la prudència quant a les repercussions que, en el futur, el treball d'un comunicador pot tenir sobre la societat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 22526
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix