Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  ANÀLISI I IDEACIÓ GRÀFICA 1

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Esta asignatura explora las cualidades analíticas y de ideación que caracterizan buena parte de la actividad gráfica de los arquitectos. Los dibujos de ideación son inicialmente introducidos por medio de emulación, dibujando realidades construidas o proyectadas por otros y, más adelante, utilizados en el proceso de ideación de un objeto arquitectónico. Las abstracciones se realizan a partir de realidades materiales o conceptos abstractos, preferentemente con referencia geométrica.

 

Los dibujos de ideación o concepción son los que utilizan los arquitectos como extensión del pensamiento gráfico; para ello utilizan conjuntamente esquemas gráficos y proyecciones. Éstas abarcan todos los tipos: cónicas y axonométricas junto a las diédricas de alzado, planta o sección. El objetivo es, por una parte, aprender a seleccionar las vistas (esquemas y proyecciones) necesarias para el correcto desarrollo del proceso de ideación y, por otra, tratar de emplear el medio gráfico más adecuado en dicho proceso. En ellos se persigue una condición sintética que caracteriza al dibujo de arquitectura frente a las posibilidades más descriptivas propias de la pintura. La síntesis no debe implicar un empobrecimiento del mensaje, sino que, por el contrario, debe perseguirse la eficacia de los dibujos en orden a obtener la mejor información con el más adecuado uso de los medios (tiempo, instrumentos, etc.)

 

 

Finalmente, dado que el trabajo de los arquitectos se circunscribe a la delimitación del espacio, también se exploraran estrategias compositivas en el espacio mediante la utilización de maquetas, siempre en el contexto de la ideación en el espacio.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG-2 : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT-12 : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CT-13 : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
 • CT-14 : Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
 • CT-15 : Habilitat per a la imaginació, la fantasia i la creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre la lògica, els recursos i les possibilitats de la fantasia.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE-1T : Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
 • CE-2T : Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques.
 • CE-4 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
 • CE-6 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les tècniques d'alçament gràfic en totes les fases, des del dibuix d'anotacions fins a la restitució científica.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE-48 : Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.

 

 

 

Objectius formatius

 • Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen alhora les exigències estètiques i les tècniques.
 • Coneixement adequat de la història i les teories de l'arquitectura, les arts, la tecnologia i les ciències humanes relacionades.
 • Coneixement de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES

En lo que se refiere a los objetivos relacionados con los contenidos conceptuales propios de la asignatura, podemos englobarlos en los aspectos puramente gráficos que se refieren a la forma y a los mecanismos de generación de la forma. Podemos resumir los contenidos teóricos en las siguientes temáticas:

1. Conocer qué son el claroscuro y la proporción

2. Conocer la teoría del color

3. Conocer qué es la perspectiva

4. Conocer qué es la abstracción

5. Conocer cuáles son los sistemas compositivos empleados en la arquitectura

6. Conocer el proceso de ideación gráfica

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

La condición de taller de la asignatura de Análisis e Ideación Gráfica 1 la convierte en una asignatura completamente práctica. Por ello la mayor parte de los esfuerzos se dirigen al aprendizaje de competencias que no son sino la materialización de ciertos saberes. Así, podemos destacar las siguientes destrezas a adquirir como parte fundamental de esta asignatura:

1. Entender y representar figurativamente una realidad arquitectónica.

2. Interpretar gráficamente una realidad arquitectónica.

3. Utilizar el color como recurso expresivo complementario de la composición gráfica.

4. Utilizar las texturas como recurso expresivo complementario de la composición gráfica.

5. Desarrollar composiciones abstractas en el plano a partir de una realidad existente como pretexto.

6. Desarrollar composiciones abstractas en el plano ex novo.

7. Manejar referentes pictóricos, plásticos y arquitectónicos como apoyo para la ideación.

 

 

Dades generals

Codi: 20507
Professor/a responsable:
LOZANO MUÑOZ, JULIO ANSELMO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix