Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  VIBROACÚSTICA

Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval by the Department Council.

 

Course context for academic year 2019-20

Asignatura optativa en el Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT) y en el grado en Física (GF) , ambas titulaciones de la Universidad de Alicante.

En el GISIT puede ser elegida a partir del sexto cuatrimeste (6C), después de Acústica (3C), transductores acústicos (4C) y aislamiento y acondicionamiento acústico (5C). Se apoya conceptualmente, en conceptos impartidos en estas, aunque utiliza herramientas de otras asignaturas, siendo muy importante haber cursado con aprovechamiento todas las materias de segundo curso.

En el GF es una de las optativas en el octavo cuatrimestre (8C) y sus contenidos se apoyan en muchas de las materias cursadas anteriormente, pero especialmente las relacionadas con "Mécánica Clasica", "Óptica" y "Técnicas experimentales".

En esta asignatura estudian los problemas de la radiación de placas y de las pérdidas por transmisión de particiones formadas por varias capas, las técnicas experimentales para caracterizar vibratorios y sistemas radiantes. Una parte importante de las prácticas se dedica a las técnicas vibroacústicas para la caracterización de materiales.

Las primeras prácticas se dedican al estudio de sistemas radiantes caja cerrada, Bass Reflex, activo pasivo y paso banda conectando de esta forma con los contenidos de la asignatura Tranductores acústicos de segundo curso. El estudio de estos sistemas permite profundizar en los conceptos de sistemas vibroacústicos con un número finito de grados de libertad.

Abre una puerta a líneas de investigación de gran importancia relacionadas con la acústica y las vibraciones, y al l campo profesional que se viene denominando Ingeniería Acústica.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències transversals bàsiques de la UA

  • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
  • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
  • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
  • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
  • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
  • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
  • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
  • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
  • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

  • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
  • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

  • C1 : Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
  • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
  • C8 : Capacitat per a comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

  • E4 : Capacitat per a realitzar projectes d'enginyeria acústica sobre aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústicos; sistemes de mesurament, anàlisi i control de soroll i vibracions; acústica mediambiental, i sistemes d'acústica submarina.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

  • Conèixer, comprendre i saber aplicar la legislació necessària per a ser enginyer tècnic de telecomunicació i tenir facilitat per a aplicar especificacions, reglaments i normes obligatòries.
  • Conèixer matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre nous mètodes i tecnologies, i done versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
  • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions i creativitat i comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
  • Coneixements per a fer medicions, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en l'àmbit específic de la telecomunicació.
  • Facilitat per a aplicar especificacions, reglaments i normes obligatòries.
  • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, per escrit i verbalment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Asimilar técnicas y procedimientos de caracterización de sistemas radiantes basadas en la utilización de un solo micrófono
Conocer los sensores y la  instrumentación para la medida de vibraciones con y sin contacto
Conocer y aplicar el concepto de transmisibilidad y aplicarlo al diseño de sistemas de amortiguamiento de vibraciones
Analizar las vibraciones en sistemas discretos de más de un grado de libertad  y continuos de una y dos dimensiones 
Aplicar técnicas de análisis modal en sistemas mecánicos y  acústicos para la caracterización de materiales
Comprender los diagramas de bloques del flujo energético entre subsistemas desde el punto de vista SEA y ondulatorio y aplicarlo a sistemas acoplados acústicamente
Analizar el problema genérico del acoplo vibroacústico para
a)    La radiación de placas
b)    Pérdidas por transmisión en particiones formadas por una o varias capas.
Asimilar técnicas de medida de intensidad acústica y vibratoria a la obtención de la potencia acústica de una fuente y a la obtención de las pérdidas por transmisión de una partición

 

 

General

Code: 20027
Lecturer responsible:
RAMIS SORIANO, JAIME
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

  • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
    Area: FÍSICA APLICADA
    Theoretical credits: 1,2
    Practical credits: 1,2
    This Dept. is responsible for the course.
    This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught