Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  XARXES

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Fundamentos de las redes de comunicación de datos. Arquitecturas de red. Sistemas y tecnologías actuales para comunicaciones de datos: funcionamiento y estándares vigentes. Técnicas, protocolos y dispositivos para la transmisión de datos. Redes de área local y redes de acceso. Redes inalámbricas. Interconexión de redes y encaminamiento. Internet. Protocolos superiores.

Esta asignatura de Redes no requiere haber cursado otras asignaturas previas.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C12 : Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
 • C13 : Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.
 • C14 : Coneixement dels mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments de la planificació, dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de tràfic.
 • C6 : Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (casa, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals, responsabilitzant-se de la posada en marxa i millora contínua, així com conèixer l'impacte econòmic i social que generen.
 • C7 : Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions i creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Facilitat per l'ús d'especificacions, reglaments i normes obligatòries.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com verbalment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Proporcionar a los alumnos una visión global de las comunicaciones de datos, presentando especial atención a las arquitecturas de red OSI y TCP/IP.

Estudiar el concepto de velocidad de transmisión y su relación con el ancho de banda para poder comprender la limitación de la velocidad en el envío de datos de los medios de transmisión actuales.

Realizar una comparativa entre los diferentes medios de transmisión de datos utilizados en las comunicaciones y su uso en determinados ámbitos.

Conocer los sistemas de acceso a Internet más implantados en la actualidad. Presentar la tecnología de red local, comprender el dimensionado y enlace a otras redes, tanto locales como remotas mediante dispositivos de interconexión. Análisis de tráfico.

Ser capaz de reconocer y analizar la información que se transmite en protocolos básicos de una arquitectura TCP/IP para diferentes tipos de servicio (datos, audio, video).

 

 

General

Code: 20022
Lecturer responsible:
ORTIZ ZAMORA, JAVIER
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught