Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  AÏLLAMENT I CONDICIONAMENT ACÚSTIC

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Se recomienda cursar esta asignatura tras haber superado las siguientes asignaturas:

-Acústica

-Transductores Acústicos

Asignatura que se imparte en quinto cuatrimestre, después de Acústica, Fundamentos ópticos (tercer cuatrimestre) y Transductores acústicos (en cuarto cuatrimestre).

Se apoya conceptualmente, en contenidos impartidos en estas materias y en otras materias de segundo curso. 

Se abordan los fundamentos de la materia en cuestión que serán complementados en Vibroacústica y Diseño acústico de recintos que se conciben como una ampliación y en las que se profundiza en los contenidos impartidos en esta materia.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B3 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • C8 : Capacitat per a comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E3 : Capacitat per a realitzar projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.
 • E4 : Capacitat per a realitzar projectes d'enginyeria acústica sobre aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústicos; sistemes de mesurament, anàlisi i control de soroll i vibracions; acústica mediambiental, i sistemes d'acústica submarina.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de Telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre nous mètodes i tecnologies, i donen gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Coneixements mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, informar, planificar tasques i altres treballs anàlegs en l'àmbit especific de la telecomunicació.
 • Facilitat per a usar especificacions, reglaments i normes obligatòries.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Aplicar los conceptos fundamentales de las teorías estadística, geométrica y ondulatoria a la acústica de salas. Aplicar el concepto de tiempo de reverberación Aplicar los métodos y normativas para obtener experimentalmente el tiempo de reverberación. Conocer la fenomenología de la absorción para el control de la reverberación y las técnicas para obtener el coeficiente de absorción de un material Conocer los principales parámetros de calidad en acústica de salas. Conocer los parámetros que caracterizan el aislamiento acústico entre recintos y los parámetros más utilizados como índices de calidad y molestia. Conocer modelos básicos de predicción de aislamiento entre recintos Conocer y comprender las normativas actuales para determinar el aislamiento a ruido aéreo y a impacto entre recintos.

 

 

General

Code: 20020
Lecturer responsible:
CALZADO ESTEPA, EVA MARIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: FÍSICA APLICADA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught