Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTIQUES EXTERNES II

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

El objetivo del título de Graduado/a en Trabajo Social por la Universidad de Alicante es formar a profesionales de la intervención social en metodologías de intervención del Trabajo Social, con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que les capaciten para:

- Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, defensa, animación y transformando dichos contextos, incluyendo los políticos sociales;
- Participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales;
- Contribuir a la ciudadanía activa mediante el empowerment y la garantía de los derechos humanos y sociales;
- Trabajar en la prevención de los problemas sociales.

Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros profesionales a:

- La integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades.
- La constitución de una sociedad cohesionada.
- El desarrollo de la calidad de vida y el bienestar social.

La instrucción práctica es uno de los componentes más importantes de la formación de estudiantes de Trabajo Social. Es la integración de la teoría y su aplicación esencial en la práctica de la profesión de Trabajo Social. Las Prácticas Externas II proveerán al o a la estudiante de  una experiencia de aprendizaje supervisada durante un semestres de su tercer año académico. Se espera que los/las estudiantes desarrollen habilidad para aplicar los conocimientos, destrezas y valores en un nivel inicial de intervención con usuarios y familias, aplicando los conocimientos e instrumentos técnicos adquiridos hasta ese momento de su formación.
 2.2 Ubicación de la asignatura en el Plan de Estudios. Prerrequisitos.
En la materia E1 se establece el siguiente prerrequisito:
Para cursar la asignatura “Prácticas externas II” es necesario haber superado la asignatura “Prácticas externas I”.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE10 : Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE22 : Investigar, analitzar, avaluar i utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del Treball Social per a revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
 • CE23 : Treballar dins d'estàndards acordats per a l'exercici del Treball Social i assegurar el propi desenvolupament professional utilitzant l'assertivitat professional per a justificar les pròpies decisions, reflexionant críticament sobre les mateixes i utilitzant la supervisió com a mitjà de respondre a les necessitats de desenvolupament professional.
 • CE24 : Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos i identificar-los per a dissenyar estratègies de superació, i reflexionar sobre els seus resultats.
 • CE25 : Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

La consecució dels objectius formatius (resultats d'aprenentatge) d'aquesta assignatura signifiquen que l'alumnat:

- Ha adquirit experiència directa en treball social en els llocs on es desenvolupa (serveis socials i de benestar, organitzacions socials, etc.).

- És capaç d'interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i/o comunitats per a aconseguir canvis, promocionar el desenvolupament d'aquests i millorar les seues condicions de vida a través de la utilització dels mètodes i models de treball social sota tutela professional i supervisió.

- És capaç de desenvolupar les destreses necessàries per a la creació d'una relació de treball social positiva amb diferents tipus de persones.

- És capaç d'avaluar situacions humanes, tenint en compte els punts de vista dels participants, els conceptes teòrics, les dades de la investigació, les normes legals i els procediments institucionals.

- És capaç de prendre en consideració factors com ara riscos, drets, diferències culturals i sensibilitats lingüístiques, responsabilitats de protegir a individus vulnerables i altres obligacions legals.

- És capaç de prendre decisions fonamentades tenint en compte les conseqüències per a totes les parts implicades.

- És capaç de responsabilitzar-se de les tasques encomanades en un marc de responsabilitats múltiples (per exemple, davant institucions, la població, els usuaris dels serveis i d'altres).

- És capaç de programar el propi treball assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.

- És capaç d'utilitzar adequadament la supervisió i sistematitzar la pràctica.

- És capaç d'identificar dilemes i problemes ètics.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

La superación de las prácticas Externas II, implica que el o la estudiante:

1. Es capaz de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos para la resolución de problemas desde una óptica ecológica.

•    Estudio y análisis de  la realidad social en la que se actúa.
•    Desarrollo de entrevistas de orientación y asesoramiento.
•    Ponderación  e interpretar situaciones presentadas por los usuarios.
•    Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.
•    Programar acciones para la resolución de problemas.

2. Desarrolla habilidades y destrezas para la práctica profesional.

•    Llevar a cabo relación de ayuda.
•    Aplicar técnicas para la comprensión de las dificultades de los usuarios y el empoderamiento de los mismos.
•    Distinguir el rol profesional en los diferentes contextos de intervención
•    Aprender la colaboración entre colegas y en equipos multidisciplinares.
•    Aplicar pensamiento crítico para documentar y comunicar sus juicios
•    Usar la supervisión de forma constructiva.

3. Desarrolla capacidades y actitudes positivas para el ejercicio de la profesión.

•    Reconocer las diferencias y la diversidad humana.
•    Respetar las diferencias de género, etnia, cultura, orientación sexual de las personas con las que trabaja.
•    Aplicar el código deontológico en su aprendizaje práctico. 

 

General

Code: 19525
Lecturer responsible:
PALOMAR VILLENA, MANUELA
Credits ECTS: 12,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 11,40

Departments involved

 • Dept: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Area: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught