Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  FONAMENTS DE PSICOLOGIA PER AL TREBALL SOCIAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

El perfil profesional del trabajador social le sitúa en permanente contacto con personas, ya sean afectadas por problemas personales y sociales, sus entornos familiares y socioculturales; ya sean agentes políticos, sociales, profesionales o institucionales, con quienes deberá coordinarse. La asignatura aporta conocimientos básicos sobre el comportamiento humano y sus posibles patologías, dotando al alumnado de capacidades para la detección, análisis y toma de decisiones en todos los ámbitos anteriormente expuestos.

Por otra parte, la asignatura permitirá al alumno/a de Trabajo Social adquirir las competencias que le facilitarán en el futuro el establecimiento de relaciones profesionales para la intervención, interacción, seguimiento o apoyo de personas y grupos, así como la valoración de situaciones de crisis, especialmente personales; la identificación, valoración, prevención o intervención en situaciones de riesgo, especialmente en el ámbito de la psicopatología; el diseño de proyectos o la toma de decisiones que afectan a personas y grupos y el conocimiento y gestión de los riesgos propios de la profesión, especialmente los relacionados con el estrés. Todas ellas competencias claramente objetivables, generales y específicas del título. El diseño de las prácticas y del trabajo autónomo del alumno/a le permitirá desarrollar competencias informáticas y comunicacionales, tal y como se establece en las competencias transversales de la Universidad de Alicante.

La asignatura aporta una visión general de la Psicología como estudio científico del comportamiento humano. Forma parte de la materia básica del grado, denominada Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el Medio Social. Transversalmente, apoya los contenidos impartidos en un importante número de las asignaturas que componen el título, pero muy especialmente en Psicología Evolutiva para el Trabajo Social, Psicología Social y Análisis Psicosocial de Programas y Colectivos de Intervención.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

-Conèixer els processos i elements fonamentals que configuren el comportament humà en el medi social i la relació entre la persona i l'entorn, i les perspectives de les diverses ciències socials sobre aquests.

-És capaç de detectar els conflictes i desajustaments que apareixen en la infància, l'adolescència, la joventut, l'edat adulta i la vellesa.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

Objetivos específicos propuestos por el profesorado

 Objetivos Cognitivos: 

 • Identificar y diferenciar los diversos procesos psicológicos básicos. 
 • Saber relacionar los distintos procesos psicológicos básicos. 
 • Identificar y relacionar las diferentes tendencias psicológicas existentes. 
 • Conocer la evolución de las funciones psicológicas propias del ser humano y sus posibles alteraciones. 
 • Distinguir la terminología psicológica y los paradigmas experimentales más representativos dentro de este ámbito de estudio. 

 

Objetivos Instrumentales: 

 • Aplicar los conocimientos de los procesos psicológicos en su práctica profesional. 
 • Diferenciar los procedimientos de investigación más utilizados en el estudio de la conducta humana en contextos educativos. 


Objetivos Actitudinales: 

 • Apreciar la importancia de analizar y sintetizar información científica. 
 • Valorar la utilidad de las estrategias para el trabajo en grupo. 
 • Desarrollar una actitud científica, analítica, crítica y reflexiva. 
 • Fomentar actitudes positivas hacia la investigación. 

 

 

General

Code: 19501
Lecturer responsible:
SANTOS RUIZ, ANA MARIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Area: PSICOLOGIA BÀSICA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught