Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ENTOMOLOGIA FORENSE

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

Entomología Forense es una asignatura optativa que se imparte durante el segundo semestre del cuarto curso del Grado de Criminología.

 

La Entomología Forense constituye junto con la asignatura Policia Científica y Laboratorio Forense y la Medicina Legal y Ciencias Forenses, uno de los pilares básicos en las investigaciones forenses actuales. El objetivo fundamental de la asignatura es ofrecer al alumno una visión general de las evidencias entomológicas, con el fin de que conozca los principales grupos de artrópodos, así como las características básicas de su morfología y biología que aportan información para esclarecer casos legales. La asignatura se centrará en el estudio de los Insectos de importancia forense en el ambito urbano, industrial y criminal.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.1 : Capacitat de comunicació en idioma estranger.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Estudiar els conceptes bàsics de l'entomologia forense no solament en la seua dimensió teòrica sinó també des d'una perspectiva pràctica.
 • Analitzar i interpretar els cicles biològics dels artròpodes presents en l'antropobiocenosi.
 • Aprendre a utilitzar la bibliografia bàsica de referència per a obtenir els coneixements necessaris a partir de l'estudi contrastat de diverses fonts.
 • Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar els resultats derivats de premisses de tipus forense.
 • Familiaritzar-se amb els termes i conceptes biològics, fent-ne un ús apropiat en l'àmbit forense.
 • Reconèixer els principals grups d'insectes i altres artròpodes amb importància medicolegal, urbana i comercial industrial.
 • Ser capaç de projectar els coneixements adquirits conforme la realitat social i jurídica espanyola.
 • Conèixer les repercussions de tipus civil i penal relacionades amb l'aplicació de l'entomologia forense en l'àmbit nacional i internacional.
 • Analitzar i avaluar el potencial dels artròpodes en els diferents àmbits d'aplicació de l'entomologia forense.
 • Obtenir, manejar, conservar i processar espècimens per a la seua utilització com evidencies forenses.
 • Ser capaç d'expressar els seus coneixements per a emetre correctament informes forenses.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

 

 

General

Code: 18538
Lecturer responsible:
MARTINEZ SANCHEZ, ANA ISABEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,60
Practical credits: 0,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 1,6
  Practical credits: 0,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught