Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CRIMINOLOGIA APLICADA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2011-12

La Criminología Aplicada busca una comprensión profunda de la naturaleza, el alcance y las causas de la delincuencia y las nuevas formas de criminalidad, así como de los métodos utilizados para detectar, contrarrestar y controlar el comportamiento criminal. Pone énfasis en la aplicación de las teorías y enfoques criminológicos a los problemas de la delincuencia y su impacto en la comunidad social y el sistema de justicia penal.  

La asignatura Criminología Aplicada, por tanto tiene como propósito fundamental mostrar a los estudiantes el conocimiento empírico y los aspectos aplicados de la Criminología más actual. Para ello se describen y analizan los principales resultados y conclusiones de la investigación criminológica aplicada al estudio e intervención con delincuentes y víctimas, y se indica cómo pueden ayudar estos conocimientos al desarrollo de políticas criminales preventivas cada vez más eficaces, y sobre todo, a como se puede conseguir una actuación del criminólogo cada vez más especializada y adaptada a las nuevas demandas de la sociedad. 

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE4 : Ser capaç de descriure i valorar processos socials i polítics de victimització i criminalització a la llum de les teories criminològiques (dinàmiques existents entre la víctima, el crim, la conducta desviada i els principals agents i institucions relacionats amb la resposta davant el fet delictiu i la desviació).
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Disseny de programes preventius orientats cap al delinqüent i la víctima.
 • Desenvolupament d'una actitud analítica, crítica i reflexiva sobre l'actuació responsable i basada en el codi deontològic en els diferents contextos criminològics en què es produïsca la intervenció del criminòleg.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

 

 •  Comprender el fenómeno delictivo a través de los diversos conocimientos científicos que la Criminología Aplicada aporta.
 •  Conocer las investigaciones más modernas sobre la fenomenología criminal aplicada
 •  Conocer las características criminológicas de los delincuentes que protagonizan los principales hechos delictivos y las nuevas formas de criminalidad.
 •  Conocer las principales estrategias y planteamientos generales propuestos para reducir la delincuencia.
 • Entender cómo el conocimiento criminológico-científico puede coadyuvar al desarrollo de políticas criminales más eficaces.
 • Saber analizar los principales resultados y conclusiones de la investigación criminológica.
 • Conocer la metodología en la elaboración de los programas preventivos orientados hacia el delincuente y la víctima.

 

 

 

General

Code: 18514
Lecturer responsible:
FERNANDEZ-PACHECO ESTRADA, CRISTINA
Credits ECTS: 7,50
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 4,50

Departments involved

 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET PENAL
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,6
 • Dept: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Area: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught