Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2012-13

La asignatura “Introducción a la Ciencia Política” corresponde al Área de Ciencia Política y de la Administración, Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, de la Universidad de Alicante. “Introducción a la Ciencia Política” (Formación Básica de Primer Curso, Segundo Semestre, del Grado en Criminología). 6 créditos ETCS. Presencialidad: 40%.

 

 

 

 

6 créditos ECTS (60 horas presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del alumno).

Actividades formativas en créditos 6 ECTS, de los cuales el 40 % (2,4 ETCS) son presenciales conforme a la siguiente distribución: 1,8 ECTS de Teoría, que se dedican al aprendizaje de los contenidos teóricos fundamentales a partir de la impartición de la lección magistral pero también participativa; y 0,6 ECTS de la parte práctica, que se dedicarán a la resolución de problemas basados en situaciones reales relacionadas con las materias tratadas en clase.

 

La finalidad principal de la asignatura es que el alumno adquiera sólidos conocimientos del Área de Ciencia Política y de la Administración, así como manejar habilidades específicas y generales que le permitan una adecuada aplicación de lo aprendido con vistas a un mejor desempeño profesional, una vez concluida su etapa universitaria formativa. De ahí la importancia de una correcta incardinación, y equilibrio, entre las clases teóricas y prácticas.

 

 

 

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer les teories sobre la democràcia.
 • Identificar els components del sistema polític i entendre les relacions entre els components d'un sistema polític.
 • Interrelacionar els sistemes polítics i administratius amb el context social i econòmic.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi sobre la realitat política.
 • Capacitat de gestió de la informació política.
 • Raonament crític sobre la realitat política.
 • Introducció a les teories sobre el poder, l'autoritat, la ciutadania política i l'estat.
 • Formes d'organització política.
 • Capacitats per a identificar processos de consens, negociació i conflicte polític. 
 • Operar amb dades d'investigació quantitatius i qualitatius per a l'anàlisi política.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2012-13

 

 

General

Code: 18507
Lecturer responsible:
MENENDEZ ALZAMORA, MANUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught