Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

La asignatura de Introducción a la Estadística introduce al alumno al uso de las herramientas básicas de la estadística descriptiva y del cálculo de probabilidades y su aplicación en el ámbito de la gestión y administración pública.
Se pretende que el alumno desarrolle las capacidades necesarias para: (1) describir y sintetizar los datos recogidos en las diversas escalas de medida, (2) comprender los conceptos elementales y las reglas fundamentales de la probabilidad y (3) aplicar e interpretar los procedimientos antes mencionados.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació en al gestió pública.
 • CG7 : Capacitat de treballar en equip.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacidad para aplicar la estadística y el cálculo de probabilidades en el ámbito de la gestión y administración pública.
 • CE8 : Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública. pública i fer valdre les pretensions amb suficient argumentació jurídica, potenciant una anàlisi crítica, si escau.

 

 

 

Objectius formatius

 • Capacitat per a introduir l'alumnat a l'ús de les eines bàsiques de l'estadística descriptiva i del càlcul de probabilitats i la seua aplicació a l'àmbit de la gestió i administració públiques.
 • Adquisició per l'alumne, en particular, de les capacitats necessàries per a: (I) descriure i sintetitzar les dades recollides en les diverses escales de mesura, tant mitjançant índexs estadístics univariables com mitjançant procediments gràfics, (II) comprendre els conceptes elementals i les regles fonamentals de la probabilitat i (III) aplicar i interpretar els procediments abans esmentats amb l'ús de programari estadístic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Los objetivos de la asignatura que el alumno aprenda a:
- Manejar un vocabulario correcto de términos específicos y un registro escrito adecuado.
- Describir y sintetizar los datos recogidos en las diversas escalas de medida, tanto mediante índices estadísticos univariantes como mediante procedimientos gráficos.
- Comprender los conceptos elementales y las reglas fundamentales de la probabilidad.
- Aplicar e interpretar los procedimientos antes mencionados.
- Tener aptitud para el razonamiento y la interpretación de los resultados estadísticos.
- Identificar y comprender problemas  estadísticos definidos.

 

 

Dades generals

Codi: 18008
Professor/a responsable:
FORNER GUMBAU, OSCAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix