Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  LITERATURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2012-13

La asignatura resulta fundamental en la formación de docentes de Educación Primaria, por ser este nivle educativo el más importante en el desarrollo de la competencia lecto-literaria y de los hábitos de lectura.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció, elaboració i avaluació de materials educatius destinats a fomentar la lectura a través d'activitats amb sentit per a l'alumnat.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la a la literatura i als processos de lectura.
 • Capacitar per a utilitzar didàcticament els recursos de la biblioteca pública, escolar i digital.
 • Conèixer, crear, seleccionar i avaluar materials destinats a promoure l'interès dels alumnes per la lectura.
 • Conèixer i desenvolupar tècniques i estratègies per al foment de la lectura i la formació d'hàbits lectors dirigides a infants i integrar-les amb reflexions i conclusions personals.
 • Conèixer i aplicar propostes innovadores relacionades amb la formació del lector a partir de la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació: biblioteques virtuals, web social.
 • Conèixer i comprendre la importància de la literatura infantil i juvenil en la formació de la competència lectoliterària i lingüística dels xiquets i en el desenvolupament de de les habilitats per a llegir i escriure.
 • Conèixer la història de la literatura infantil i juvenil: autors, il·lustradors i títols fonamentals de la literatura infantil i juvenil.
 • Saber afavorir l'acostament dels adolescents i els joves a la lectura i l'escriptura.
 • Conèixer la relació dels aspectes psicopedagògics amb la literatura i amb els interessos lectors de l'infant.
 • Fomentar un clima que facilite la creació d'espais comunicatius que faciliten l'aprenentatge i valoritze les aportacions dels estudiants.
 • Analitzar amb esperit crític la importància que té el bon acompliment de la docència i una adequada orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • Dissenyar i desenvolupar a partir de l'aprofitament didàctic de la literatura infantil i juvenil espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat i la construcció d'un futur sostenible.
 • Treballar de manera cooperativa, compartint responsabilitats en els processos de generació de materials i de desenvolupament d'activitats educatives i desenvolupar actuacions didàctiques de caràcter cooperatiu.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2012-13

Concienciar al futuro docente de la importancia de la LIJ en la formación del lector.

Comprender la importancia de la educación literaria en la Educación Primaria.

Comprender la importancia de la LIJ en la formación de hábitos lectores.

Valorar los distintos objetivos del curso con objeto de aplicarlos en su actividad docente.

Interpretar y valorar textos de literatura infantil y juvenil.

Conocer y utilizar adecuadamente documentos y materiales relacionados con la LIJ:

 

 

General

Code: 17555
Lecturer responsible:
LLORENS GARCIA, RAMON FRANCISCO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught