Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ANGLÈS: LECTOESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT PER A PRIMÀRIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2012-13

La asignatura se imparte en el tercer curso del grado de Educación Primaria.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Lengua extranjera: Inglés

 • M-ING-01 : Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del inglés en los distintos niveles del currículo.
 • M-ING-02 : Conocer el currículo escolar de inglés, desarrollar y evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes entre los alumnos.
 • M-ING-03 : Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula para innovar y mejorar la práctica docente.
 • M-ING-04 : Conocer y valorar la cultura inglesa y las formas de vida de los principales países de habla inglesa.
 • M-ING-05 : Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer i posar en pràctica les teories i estratègies adequades per a integrar textos en la classe de llengua estrangera.
 • Analitzar les aplicacions dels textos orals i escrits en l'ensenyament de la llengua anglesa per al currículum.
 • Ser capaç de seleccionar textos orals i escrits apropiats per a la classe de llengua estrangera.
 • Conèixer la tradició oral, textos escrits i altres manifestacions en llengua anglesa.
 • Saber i aplicar els coneixements i recursos didàctics necessaris per a poder impartir la matèria.
 • Disposar d'una àmplia informació sobre tècniques i recursos per a un ensenyament innovador en primària de textos orals i escrits de la llengua anglesa.
 • Valorar la importància de textos orals i escrits de la llengua anglesa en el marc de l'educació obligatòria.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació referents a la matèria impartida.
 • Ser capaç de transcodificar obres literàries en llengua anglesa al format audiovisual.
 • Aplicar les TIC en l'ensenyament de textos orals i escrits de la L2.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2012-13

 

 

 • Desarrollar el uso de las detrezas lingüísticas en L2
 • Mejorar el nivel de fluidez en L2
 • Desarrollar y mejorar las habilidades docentes del inglés como L2 en educación primaria

 

 

 

 

General

Code: 17553
Lecturer responsible:
SANCHEZ QUERO, MANUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught