Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La asignatura 17533 Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia se imparte en 2º cuatrimestre del 3er. curso del Grado de Maestro en Educación Primaria, durante los meses de Enero y Mayo. Se trata de la segunda asignatura de Ciencias Sociales que el alumnado estudia durante el grado tras haber cursado el año anterior la Didáctica de la Geografía. Estas dos asignaturas completan el análisis y la enseñanza de dos conceptos estructurantes dentro del ámbito de las Ciencias Sociales: el tiempo y el espacio. En la asignatura 17533 Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia se trabajará fundamentalmente alrededor del concepto de tiempo histórico y su enseñanza, para formar a los futuros estudiantes de Primaria a situarse temporalmente en el mundo que les rodea y comprender la realidad de la sociedad en la que viven.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Adquirir els coneixements bàsics sobre la història i història de l'art, que s'hauran d'impartir en l'aula.
 • Analitzar de manera crítica el disseny curricular de l'àrea d'Història i Història de l'Art, en què es globalitzen els continguts de Ciències Socials.
 • Desenvolupar la tasca com a investigador en el camp de la història i història de l'art i de la seua didàctica.
 • Dissenyar, planificar i realitzar projectes educatius entorn de les diverses matèries que constitueixen el camp de la història i història de l'art de manera autònoma, creativa i crítica.
 • Adquirir tècniques per a relacionar-se amb tots els col·lectius implicats en l'ensenyament i per a treballar en equips interdisciplinaris.
 • Aplicar actituds d'organització social que afavorisquen la instauració en l'aula d'un compromís ètic i del dret a la diferència.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

Los objetivos didácticos de la asignatura 17533 Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia serán los siguientes:

-          Reconocer la enseñanza del concepto del tiempo histórico como base para el estudio de la Historia, trabajando sobre sus particularidades y principales dificultades de aprendizaje: cambio, continuidad, diacronía y sincronía.

-          Investigar los procesos y sucesos de la historia a través de sus fuentes.

-          Conocer y valorar los diferentes periodos históricos así como las civilizaciones y sociedades que se desarrollaron, sus modos de vida y las pautas sociales que las definían: Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.

-          Reconocer en los hechos del pasado aquellos que todavía están presentes y definen la sociedad en la que viven, tratando con especial mención aquellos que definen los valores de ciudadanía y una sociedad democrática.

-          Estudiar los diferentes movimientos de la Historia del Arte, sus ejemplos más importantes y las principales características.

 

 

General

Code: 17533
Lecturer responsible:
MORENO VERA, JUAN RAMON
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught