Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

Esta asignatura complementa la de 2º curso del mismo nombre y número de créditos (Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales I). La planificación didáctica global de la asignatura se ha hecho teniendo en cuenta: 1) Las características de los alumnos; 2) El tiempo total disponible para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales en el plan de estudios y 3) las prescripciones y orientaciones legislativas sobre el área. Estas restricciones se resumen en:
o Casi el 75 % de los alumnos no ha recibido enseñanza sobre física, química, biología o geología desde 3º de ESO.
o La mayoría de ellos tienen actitudes iniciales negativas hacia la enseñanza/ aprendizaje de las ciencias (especialmente hacia la física y la química), menos hacia la biología.
o De un total de 240 créditos del plan de estudios, todos los alumnos recibirán solo 12 créditos sobre enseñanza/aprendizaje de las ciencias. Existe una asignatura optativa que – probablemente debido a no pertenecer a ninguna “mención de formación específica”- es seguida por muy pocos alumnos
o Tanto desde las prescripciones como desde las orientaciones legales se promueve una forma de enseñar ciencia coherente con las prácticas científicas (dentro de lo factible en el nivel de la educación primaria) y se prescribe el fomento de competencias claves que también pueden identificarse como consustanciales a las prácticas científicas.
o La importancia de crear una “comunidad de aprendizaje” comprometida con los contenidos y métodos de evaluación aconseja dotar de cierta flexibilidad a ambos aspectos.

Esta situación ha hecho aconsejable elaborar un programa común, con continuidad, para las dos asignaturas sobre enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales, anteponiendo:
o Profundidad frente a amplitud.
o Calidad y selección de los contenidos con criterio a un tratamiento superficial de todos los contenidos científicos que podrían afectar a la etapa de primaria.
o Coherencia metodológica entre lo que se dice y cómo se desarrollan las clases.
o Margen de flexibilidad respecto a contenidos e instrumentos de evaluación.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer els factors que influeixen en la manera en què un mestre ensenya ciències i la necessitat de comprometre's en la millora i actualització en aquests factors al llarg del desenvolupament professional.
 • Conèixer l'existència d'idees i formes de raonament espontànies que afecten l'aprenentatge de les ciències, i saber justificar com es planifica l'ensenyament per a afavorir l'evolució conceptual, metodològica i la implicació actitudinal dels alumnes.
 • Identificar aspectes essencials de la metodologia científica i utilitzar-los per a analitzar i valorar textos de divulgació científica, llibres de text, mitjans de comunicació i creences pseudocientífiques; comunicar el resultat de treballs pràctics i petites investigacions.
 • Reconèixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents per a procurar un futur sostenible.
 • Comprendre els continguts científics del currículum de l'àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, aprofundir en alguns d'aquests continguts i aconseguir, en els altres, un nivell suficient per a poder donar sentit a l'ensenyament de les ciències experimentals en l'educació primària.
 • Utilitzar criteris, fonamentats en la investigació didàctica, per a valorar seqüències d'activitats i unitats didàctiques per a l'ensenyament de les ciències en l'educació primària.
 • Desenvolupar i avaluar continguts de currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure l'adquisició de competències bàsiques en els estudiants.
 • Conèixer les orientacions, continguts i criteris d'avaluació establits en la legislació vigent per a l'àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, i disposar de criteris justificats per a seleccionar, seqüenciar i organitzar els continguts al llarg de l'etapa primària.
 • Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la formació pròpia, assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pràctica pròpia.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

La meta global de la asignatura es que los alumnos sepan analizar, modificar y elaborar secuencias de enseñanza sobre las grandes ideas de la ciencia, dentro del modelo de enseñanza de la ciencia basado en la indagación. Ello requiere:
- Comprender (algunas de) las grandes ideas de la ciencia (a un nivel que permita diseñar y/o apropiarse de secuencias de enseñanza con sentido, que supongan un avance en dichas ideas) –ver contenidos-.
- Conocer las concepciones de los niños de Primaria en dichos temas, así como otros obstáculos al aprendizaje.
- Saber diseñar secuencias de enseñanza basadas en la indagación.
- Saber analizar las características de los libros de texto y sus deficiencias más habituales e importantes y como suplirlas en lo posible.
- Apropiarse de secuencias de enseñanza sobre los temas científicos estudiados, para los distintos ciclos de primaria.

 

 

General

Code: 17532
Lecturer responsible:
NAVARRO PASTOR, MANUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught