Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DIDÀCTICA DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2012-13

 

La asignatura se inscribe en el marco  de formación específica de la enseñanza y desarrollo de  las destrezas lectoescritoras.

Se trata de uno de los pilares fundamentales de la formación de los futuros maestros y pretende adecuar esa formación con las tendencias  más actuales  y de mayor predicamento en el momento ( desde los fundamenttos básicos de los enfoques comunicativos) y al desarrollo de las tecnologías  como mecanismos o instrumentos específicos de comunicación en el desarrollo de la vida social en el siglo XXI.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Reconèixer i comprendre les fases dels processos de composició escrita i les seues implicacions didàctiques.
 • Reconèixer i comprendre les fases dels processos de lectura i les seues implicacions didàctiques.
 • Desenvolupar estratègies per a produir missatges escrits de diferent tipologia, finalitat comunicativa i complexitat formal.
 • Implementar i considerar críticament estratègies d'actuació didàctica per a desenvolupar la competència de composició de textos adequats a para l'etapa de primària.
 • Dissenyar i implementar actuacions didàctiques adreçades a ampliar l'intertext de lector i a desenvolupar la competència lectora de l'alumnat de primària, tenint en compte els elements de diversitat cultural i social de l'alumnat.
 • Definir criteris d'avaluació per a valorar de manera eficaç el desenvolupament de les competències comunicatives de l'alumnat.
 • Reconèixer els fonaments de la lectura i l'escriptura des de plantejaments essencialment comunicatius i pragmàtics, compromesos amb la necessitat de comunicar-se.
 • Distingir els elements fonamentals de la competència lectoliteraria i les seues implicacions didàctiques.
 • Cercar, valorar i seleccionar textos literaris i no literaris encaminats a desenvolupar la competència lectora i el fiançament de l'hàbit lector l'alumnat de primària.
 • Comprendre el valor de la literatura com a instrument d'integració cultural i social.
 • Desenvolupar instruments d'actuació didàctica per a reforçar l'hàbit lector i el fonament creatiu i comunicatiu de l'escriptura literària.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2012-13

 

 

General

Code: 17530
Lecturer responsible:
DIEZ MEDIAVILLA, ANTONIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught